ejnm_v02i1105

DİJİTAL MEDYANIN PAZARLAMA TEKNİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Timur TANYER

ÖZ

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucunda dünyadaki küreselleşme yaşamın her alanında kendisini göstermiştir. Toplumların sosyo-ekonomik yapılarında büyük dönüşümler yaratan Tarım ve Sanayi Devrimlerinden sonraki en büyük adım hiç kuşkusuz ki internete bağlı gelişen iletişim ve bilgisayar teknolojilerinde hızlı gelişmelerdir. Bu gelişmeler; kültürü, sosyal yaşamı, alışkanlıkları, öncelikleri, dolayısıyla reklam ve pazarlama sektörünü etkilemiştir. Büyük bir toplumsal dönüşüme neden olan bu gelişimler ekonomiye de yön vermektedirler. Günümüzde iletişim teknolojileri hızla gelişmektedir. Bu gelişme kişilerin internet ve Web araçlarını daha fazla kullanmasına yol açmaktadır. Bu araçlardan en önemlisi ise sosyal medyadır. Tüketiciler geleneksel yöntemlerle ya da sanal ortamdan satın alacakları ürünlerin güvenilirliği de yine sosyal medya üzerinden yapmaktadırlar. Çeşitli Forum sayfalarında yapılan yorumlardan ya da satın alacakları ürünün resminin altında yer alan yorumlara göre karar vermektedirler. Küreselleşen dünyada hem sanal pazarlama yönteminde hem de geleneksel alış-veriş yöntemlerinde sosyal medyanın belirleyici etkisi diğer yönlendirici unsurlardan çok daha fazladır.Buna bağlı olarak Pazarlama taktik ve yöntemleri, Pazar araştırmaları ve Pazarlamanın genel dili Digital Pazarlama dili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Tüketici davranışları, Teknolojik Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlaması

 

THE EFFECT OF DIGITAL MEDIA ON MARKETING TECHNIQUES

ABSTRACT

As a result of the developments in information and communication technologies, globalization has manifested itself in every aspect of life. The greatest step after the Agricultural and Industrial Revolutions, which have made great transformations in the socio-economic structures of societies, is undoubtedly rapid development in communication and computer technologies which are connected to the internets. These developments; culture, social life, habits, priorities, and therefore the advertising and marketing industries. These developments, which cause a great social transformation, also lead the economy. Today, communication technologies are developing rapidly. This leads people to use the Internet and Web tools more and more. The most important of these tools is social media. Consumers are also making their trust in social media through traditional methods or products purchased from the virtual environment. They decide according to the comments made on the various Forum pages or the comments under the product image that they will buy. In the globalizing world, the decisive influence of social media on both virtual marketing methods and traditional shopping methods is much more than other driving factors. Depending on this, Digital Marketing is the language of marketing tactics and methods, market researches and marketing.

Keywords: Social Media, Consumer Behavior, Technological Marketing, Social Media Marketing

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Akar, Erkan “Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal ağ Siteleri – Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2010), 107-122

Armstrong, G., Kotler, P., (2012): Principles of Marketing, Pearson Inc., United States Of America ,15th edition, p. 515. Balasubramanian,Senthilarasu,Balakrishnan,Janarthanan,Manickavasagam,Jeevananthan, Natarajan, Thamaraiselvan, (2013): “Examining BeliefsTowards Social Media Advertisements Among Students and Working Professionals: An Application of Discriminant Analysis”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, vol. 7, issue. 8, p. 697-705

Cıngı, Mustafa, Online Pazarlama iletişiminde kullanılan video içeriklerinin ürün tanıtımına etkisi, Humanities Sciences, 2015

CorneaDigital, http://www.corneadigital.com/blog/e-ticaret-siteleri-icin-onemli-olan-kpi-lar 20/09/2017 15:08

Chung C., Austria K. Proceedings of the Northeast Business & Economics Association, 2010, s.581.

Eröz, Sibel, Doğdubay, Murat, (2012): “ Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi” Dokuz Eylül Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi cilt: 27, sayı: 1, s. 133- 157.

Facebook, “facebook reklamları”,

https://www.facebook.com/business/products/ads /20/09/2017 14:49

Hoffman D.L., Fodor M.,(2010). Can You Measure the ROI of Your Social Media Marketing, MIT Sloan Management, 52/1, 41-49.

İşlek, Mahmut Sami. Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 2012 20/09/2017 17:04

http://sbe.kmu.edu.tr/userfiles/file/tezler/isletme/mahmutsamii%C5%9Flek.pdf

Jerome, Theresa, Shan, Leong Wai, Wei, Khong Kok, (2010): “Online Advertising: A Study of Malaysian Consumers”, Online Advertising: A Study of Malaysian Consumers, Volume 5, Number 2, p. 111- 134.

Kocabaş, Bülent, (2012). Sosyal Medya Yönetiminin Olmazsa Olmazları.

http://sosyalmedya.co/sosya-medya-yonetimi/.21 Ağustos 2012

Şimşek, Göksel. Adverisements on Individual Channels: Advertisement Sharing Motivations on Social Media, (Journal of Academic Inquiries, Number 3, Page9)2013

Özer.A. Viral Pazarlama Ders Notları; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı; Ankara 2006; 1-11

Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook 19 Eyl 2017 05:06:16

Yıldız, Yasin Tüketici Davranışları Üzerinde Sosyal Medya Etkileri: Apple ve Samsung Örneği. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty. Jun 2014, Vol. 4 Issue 2, p5-15. s12 .2014