ejnm_v01i1101

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ GERÇEKLİK YANILGISI

Orkun ÖNGEN

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, bir sosyal medya arayüzü olan Twitter’ı kullanan bireylerin bu yeni medya ortamında yarattıkları dijital(sanal) gerçeklik ile bireyin var olduğu reel dünya üzerindeki gerçeklik algısını ve kavrayışını karşılaştırarak, bireylerin yeni medya ile kurdukları yeni iletişim biçiminin onları nasıl bir gerçeklik yanılgısına sürüklediğini inceleyecektir. Bir varlık felsefesi konusu olan “gerçek nedir?” sorusundan hareketle yola çıkarak bu çalışmada; insanın sahip olduğu maddi gerçeklik ile dijital ortamda kendisinin yarattığı sanal gerçekliğin, bireyin kendisi ve çevresiyle olan iletişim kurma biçiminde ne tür bir değişmeye neden olduğu incelenecek. Bu değişimin, önce insanın düşünsel süreçte kendi zihninde var ettiği gerçeklik algısıyla, daha sonra bulunduğu toplum içinde kamusal alanda bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle kurduğu gerçeklik algısıyla birlikte yeniden nasıl şekillendiğini aktaracaktır. Bu yeniden şekillenen gerçeklik kurgusunun, bireyin birçok toplumsal konuya bakış açısında yarattığı; neyin gerçek olup, neyin gerçek olmadığını bilememe çelişkisi üzerinde durarak, bu çelişkinin kitleleri nasıl etkileyip yönlendirdiği ve bu süreçlerin hangi düşünsel süreçlerden geçerek meydana geldiğini incelemek bu çalışmanın konusudur.

Anahtar Kelimeler: gerçeklik, sanal gerçeklik, sosyal medya, Twitter, gerçeklik yanılgısı

 

REALITY CONTRADICTION OF THE SOCIAL MEDIA USERS

ABSTRACT

The aim of this study is to compare the digital reality created by individuals who use Twitter, an interface of social media, in this new media environment and their comprehension of reality of the real world where the individual is in existence, and to examine how the new form of communication that individuals create with the new media drives them into a misconception. In this study, starting from the question of “what is reality”, which is the subject of the ontology, what kind of change the material reality of the human beings and the virtual reality that they created in the digital environment lead to the individuals have in the way they communicate with their surroundings will be studied. How this change is first shaped by the reality that the people have created in their minds during their intellectual process, and how it is shaped once again in the public space, by the perception of reality by other individuals and their surroundings will be explained. This reshaping reality conception which individual creates in many social perspectives focusing on the contradiction of inabilitiy to know what is real and what is not, how this contradiction effects and leads the masses and analyzing that which intellectual processes these processes go through is subject of this study.

Keywords: reality, virtual reality, social media, Twitter, reality contradiction

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Abdullah, Doğan, (2002). Yapay Zeka, İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Acar, Elif, (2007). Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Yapay Zaka, Altkitap.

Baudrillard, Jean, (2016). Simülakrlar ve Simülasyon, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Bauman, Zygmun, (2000). Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Eflatun, (1945). Phaidon, İstanbul: MEB Basımevi.

Elias, Norbert, (2005). Zaman Üzerine, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Fiske, John, (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara: Pharmakon.

Florenski, Pavel, (2011).Tersten Perspektif, İstanbul: Metis Yayınları.

Fuchs, Christian, (2016). Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş, Ankara: NotaBene Yayınları.

Güngör, Nazife, (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi

Habermas, J., (1993). İdeolojik Olarak Teknik ve Bilim, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Habermas, J., (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Catagory of Bourgeois Society, Cambridge: Polity.

Heidegger, Martin, (2004). Varlık ve Zaman, İdea Yayınevi.

Huizinga, Johan, (2013). Homo Ludens, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Laughey, D. (2007). Key Themes in Media Theory. New York: Open University Press.

Marx, K ve F.Engels, (1992). Alman İdeolojisi, Ankara: Sol Yayınları.

Marx, K ve F.Engels, (1999). Felsefe Metinleri, Ankara: Sol Yayınları.

McLuhan, H. M. ve Fiore, Q., (1967).The Medium is the Message, New York: Bantam Books.

Moseley, Alexander, (2014). A’dan Z’ye Felsefe, İstanbul: NTV Yayınları.

Pearson, Ansell, (1998). Kusursuz Nihilist, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Robinson, Dave, (2008). Nietzsche ve Postmodernizm Postmodern Hesaplaşmalar, İstanbul: Everest Yayınları.

Strauss, Levi Claude, (2000). Yaban Düşünce, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Warburton, Nigel, (2016). Felsefeye Giriş, İstanbul: Alfa Yayınları.

Warburton, Nigel, (2016). Felsefe’nin Kısa Tarihi, İstanbul: Alfa Yayınları.

Yaylagül, Levent, (2016). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Dipnot Yayınları.

Yengin, Deniz, (2012). Dijital Oyunlarda Şiddet, İstanbul: Beta Yayınları.

Yengin, Deniz, (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, İstanbul: Derin Yayınları