WRITING RULES

Taslak Makale

Yazım Kuralları (TR)

GENEL KURALLAR

  1. Dergide yayımlanan yazı ve makalelerde kullanılacak dil Türkçe ve İngilizcedir.
  2. Çalışmayı destekleyen bir kurum varsa, makale başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak, aynı sayfada dipnot olarak destek veren kurum bilgileri belirtilmelidir.
  3. Gönderilen yazılar kaynakça ve ekler dahil 12.000 kelimeyi aşmamalıdır.
  4. Makaleler APA referans sistemine (APA 7.0) göre düzenlenmelidir. Lütfen metin içinde verilen referansların kaynakçada olmasına özen gösteriniz.
  5. Dergimiz için editör kurulunca belirlenen benzerlik oranı üst sınırı yüzde 15‘dir. Benzerlik tespit programındaki filtreleme seçenekleri şu şekilde ayarlanır: -Kaynakça hariç (Bibliography excluded) -5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words) -Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez.

Yazım Kuralları

Dergimize gönderilen tüm çalışmaların aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gerekmektedir:

Temel yazım kuralı olarak gönderilen çalışmaların APA (7.0) stiline uygun yazılmış olması gerekmektedir. Örnekler ve istisnalar aşağıda listelenmiştir:GENEL KURALLAR


Sayfa Düzeni

Üst 3,5 cm, alt 2,5 cm, sol kenar 2,5 cm, sağ 2 cm boşluk bırakılacak şekilde tüm metin alanı 170 mm X 240 mm şeklinde olmalıdır.

Yazı Türü

Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Türkçe “Öz” İngilizce “Abstract” bölümleri 12 punto, ana metin 12 punto, yararlanılan kaynaklar bölümü ise 12 punto olmalı; metin, Türkçe-İngilizce özet ve yararlanılan kaynaklar iki yöne yaslı olarak hizalanmalıdır. Metin tek satır aralığı kullanılarak yazılmalı, paragraflar arası 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Başlıklar

Makale ana başlık ve alt başlıklardan oluşacak şekilde düzenlenmelidir.

Ana Başlık

Times New Roman karakterinde, büyük harfler kullanılarak, kalın, 14 punto şeklinde Microsoft Word formatında olmalıdır. Yazar ismi, kısaltmaları, yazar ORCİD numarası ve e-posta adresleri başlıktan sonra iki satır boşluk bırakacak şekilde yazılmalı ve yazar ismi küçük, soyadı büyük olacak şekilde 12 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.

Öz

300 kelimeyi geçmemeli ve “ÖZ” kalın, 12 punto olmalı, özet metni 12 punto olarak tüm metin Times New Roman yazı stilinde iki yana yaslı ve tek paragraf şeklinde Microsoft Word formatında yazılmalıdır. Anahtar kelimeler italik, kalın yazı tipinde ve 12 punto olmalıdır. Makaleye uygun en az üç en fazla beş anahtar kelimenin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. “ÖZ”de makalenin konusu, araştırma yöntemi ve sonucuyla ilgili kısa bilgiler verilmelidir.


Abstract

Abstract ana başlık türkçe anahtar kelimelerden sonra iki satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Times New Roman karakterinde, büyük harfler kullanılarak, kalın, 12 punto, iki yana yaslı ve tek paragraf şeklinde Microsoft Word formatında olmalıdır. 600 kelimeyi geçmemeli ve “ABSTRACT” kalın, 12 punto olmalı; tüm metin Times New Roman yazı stilinde Microsoft Word formatında yazılmalıdır. Abstract’taki anahtar kelimeler (keywords) italik, kalın yazı tipinde ve 12 punto olmalıdır. Makaleye uygun en az üç en fazla beş anahtar kelimenin(keywords) ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. “ABSTRACT”ta makalenin konusu, araştırma yöntemi ve sonucuyla ilgili kısa bilgiler verilmelidir.


Bölümler

Makalenin içeriğine göre oluşturulan bölüm alt başlıkları (GİRİŞ, KAVRAMSAL ÇERÇEVE, LİTERATÜR TARAMASI, ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ, BULGULAR, SONUÇ, …gibi) hepsi büyük harf olacak biçimde, 12 punto ve kalın (bold) olmalıdır ve numaralandırma kullanılmadan yazılmalıdır.


Ana Metin

Alt başlıklar 12 punto, kalın ve büyük harf kullanılarak yazılmalı ve metin kısmı 12 punto, Times New roman yazı stilinde Microsoft Word formatında olmalıdır. Makaleler tek sütun, iki yana yaslı olacak şekilde ve paragraf aralarında tek aralık olacak şekilde yazılmalıdır. İlk bölümün alt başlığı anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakarak başlamalı ve bunu takip eden metin paragraflarında boşluk olmamalıdır. Makale Uzunluğu şekiller ve figürler ile birlikte 30 sayfayı geçmemelidir.


Tablo, Şekil, Grafik ve Resimler

Metinde kullanılan tablo, şekil, grafik ve resimler yazar(lar) tarafından özgün olarak oluşturulmamış ise “kaynak” gösterilerek metin içinde kullanılabilir. Tablo, şekil, grafik ve resimler metin kısmına uyacak şekilde yerleştirilmeli ve başlıkları 12 punto olarak yazılmalıdır. Metin içinde kullanılan tablo ve grafikler Tablo 1., Tablo 2./ Grafik 1., Grafik 2. … vb gibi sıralanmalıdır. Tablo numaraları ve başlıklar tablodan önce olacak şekilde yazılmalıdır. Şekil, grafik ve resimlerin numaraları ve başlıkları kendinden(şekil, grafik ve resim) sonra altta olacak şekilde Şekil 1., Şekil 2./ Resim 1., Resim 2. … vb gibi sıralanarak yazılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim başlıklarında kullanılan kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük olacak şekilde oluşturulmalıdır.


Sonuç

Başlık kalın, 12 punto, büyük harflerle ve metin kısmı da 12 punto Times New Roman yazı stilinde Microsoft Word formatında yazılmalıdır.

 

 

Writing Rules (EN)

GENERAL RULES

The language to be used in articles published in the journal is Turkish and English. If there is a supporting institution for the study, the information of the supporting institution should be indicated as a footnote on the last word of the article title (*) and on the same page. Submitted articles should not exceed 12,000 words, including references and appendices. Articles should be formatted according to the APA reference system (APA 7.0). Please make sure that references given in the text are included in the reference list. The maximum similarity rate determined by the editorial board for our journal is 15%. Filtering options in the similarity detection program are set as follows: – Excluding references (Bibliography excluded) – Excluding text parts with less than 5-word overlap (Limit match size to 5 words) – Other filtering options in the program menu are not included in the report.

Writing Rules

All submissions to our journal must have the following characteristics:

As a basic writing rule, submitted studies should be written in accordance with the APA (7.0) style. Examples and exceptions are listed below:GENERAL RULES

Page Layout

The entire text area should be 170 mm X 240 mm, leaving 3.5 cm at the top, 2.5 cm at the bottom, 2.5 cm on the left, and 2 cm on the right.

Font

Times New Roman font should be used. The Turkish “Abstract” and English “Abstract” sections should be in 12-point font, the main text should be in 12-point font, and the references section should be in 12-point font. The text, Turkish-English abstracts, and references should be justified and single-spaced. There should be a one-line space between paragraphs.

Headings

The article should be organized into main and subheadings.

Main Heading

In Times New Roman font, uppercase, bold, and 14-point size, the main heading should be in Microsoft Word format. The author’s name, abbreviations, ORCID number, and email address should be written two lines below the title, with the author’s name in lowercase and surname in uppercase, in 12-point font.

Abstract

The abstract should be written in Times New Roman font, uppercase, bold, 12-point size, fully justified, and in a single paragraph in Microsoft Word format, following the Turkish keywords. It should not exceed 600 words and should be in Times New Roman font in Microsoft Word format. The keywords in the abstract should be in italics, bold, and 12-point font. The first letters of at least three and maximum five keywords suitable for the article should be capitalized, and the others in lowercase. The abstract should provide brief information about the subject, research method, and results of the article.

Sections

Subheadings created according to the content of the article (INTRODUCTION, CONCEPTUAL FRAMEWORK, LITERATURE REVIEW, RESEARCH METHODOLOGY, FINDINGS, CONCLUSION, etc.) should be in uppercase, bold, 12-point font, and without numbering.

Main Text

Subheadings should be written in 12-point font, bold, and uppercase, and the text should be in 12-point font, Times New Roman font in Microsoft Word format. Articles should be written in a single column, justified, with single line spacing between paragraphs. The first subsection after the keywords should begin one line below and there should be no space in the following text paragraphs. The length of the article, including figures and tables, should not exceed 30 pages.

Tables, Figures, Graphs, and Images

If tables, figures, graphs, and images used in the text are not created by the author(s) themselves, they can be used in the text by indicating the “source”. Tables, figures, graphs, and images should be placed in the text to fit and their titles should be written in 12-point font. Tables and graphs used in the text should be numbered and titled as Table 1, Table 2./Graph 1, Graph 2, etc. The table numbers and titles should be written before the table. The numbers and titles of figures, graphs, and images should be written after them (figure, graph, image) in lower case except for the first letter, such as Figure 1, Figure 2./Image 1, Image 2, etc.

Conclusion

The title should be bold, 12-point font, uppercase, and the text should be in 12-point Times New Roman font in Microsoft Word format.