ejnm_v01i1102

HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ BAĞLAMINDA TÜKETİCİNİN ALGISI: VOLKSWAGEN EMİSYON HABERİNİN İNCELENMESİ

Berkan BAYINDIR

ÖZ

Bu çalışmamızda, Volkswagen firması hakkında 18 Eylül 2015 tarihinde ortaya çıkan firmanın çeşitli otomobil modellerinin dizel motorlu versiyonlarında, emisyon oranları ile ilgili hileli yönlendirme (manipülasyon) yaptıklarına dair Amerika kaynaklı haberin yerli ve yabancı basında yayınlanmasından sonra, ülkemizdeki Volkswagen marka otomobil kullanıcıları veya markaya ilgi duyan hedef kitledeki ilk bir aylık zaman dilimindeki yansımaları incelenecektir. Firmanın köklü bir otomobil markası olması, dünya çapında satış ağının bulunması ve ülkemizde de otomobil satışında önde gelen firmalardan biri olması nedeniyle; hileli yönlendirme haberine karşı, hedef kitlenin düşüncelerinin marka açısından da ayrı bir önem arz ettiğini tahmin etmekteyiz. İncelememizi yaparken iki farklı internet sitesinin forum sayfalarından yararlanarak buradaki üyelerin paylaşmış oldukları mesajların içerik çözümlemesi yapılarak habere karşı tutumları ve Volkswagen markası ile ilgili düşünceleri analiz edilecektir. Yazımızda amaç, önem, sınırlılıklar, yöntem ve teknikler açıklandıktan sonra, firmanın kısa tarihi hakkında bilgi verilecek ve sonra haberin medyada yayınlanması aktarılarak bahsi geçen internet sitelerindeki forum mesajlarının incelenmesiyle devam edilecektir. Volkswagen firmasının adının hileli yönlendirme olayına karışmasından sonra satış rakamlarında ya da mali durumunda herhangi bir değişiklik olup olmadığı kontrol edilerek, elde edilen bulguların yorumlanması ile araştırmamız sonlandırılacaktır.

Anahtar kelimeler: halkla ilişkiler, imaj, tüketici algısı, manipülasyon, Volkswagen

 

CONSUMER PERSEPTION IN CONTEXT OF IMAGE IN PUBLIC RELATIONS: RESEARCH OF VOLKSWAGEN EMITION NEWS

ABSTRACT

In this study, we are examining the American origin news during its first month time period after being released on 18th September 2015 both in the national and foreign press which was about Volkswagen’s manipulating the emission rates in some of their diesel engine car versions, and its effects on Volkswagen made car users or the target group who is interested in the brand. Because of being a well-established company, having a worldwide sales network and being one of the leader companies on car sales in or country, we presume that the thoughts of the company’s target group on the news about manipulation are also important for the brand. While we are doing our research, we are going to get the data from the written messages, which were shared by the members, in forum pages of two different internet sites. By using content analysing method we will try to analyse the member’s attitudes towards the news and their thoughts about the Volkswagen brand. After explaining the aim, importance, restraints, method and techniques, and then brief information about the history of the company will be given and then the news released in the media is going to be quoted. Afterwards we will continue with analysing the forum messages that were written in the mentioned internet sites. We are going to check if there are any changes in the sales quantities and financial state of the company after the Volkswagen brand having been involved in news about manipulation and at last we aim to end our study with the interpretation of the findings.

Keywords: public relations, image, consumer perception, manipulation, Volkswagen

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve teknikleri,9. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Erdil, S. T. ve Uzun, Y. (2009). Marka Olmak, 1. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Grınig, J. (2005). Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellk, 1. Baskı, İstanbul: Rota Yayın Yapım Tanıtım Tic. Ltd. Şti.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kazancı, M. (2011). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Ankara: Turhan Kitabevi.

McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri, İmge Kitabevi, Ankara.

Melonson, W. (2016). “Marketing Communications versus Public Relations: Toward an Understanding of Differences and Commonality” İletişimin Gücü Kurumsaldan Küresele Halkla İlişkiler, ed: Filiz Balta Peltekoğlu, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (3-21).

Meriç, S. (2015). “Volkswagen Örnekti İbret Oldu…”, İstanbul: Marketing Türkiye, Kasım 2015.

Mutlu, E. (1995). İletişim Sözlüğü, Ankara: Ark Yayınevi.

Okay, A. (2012). Kurum Kimliği,6. Basım, İstanbul: Derin Yayınları.

Oskay, Ü. (2014). Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, XIX Yüzyıldan Günümüze Kuramsal Bir Yaklaşım, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Parlatır, İ., Gözaydın, N., Zülfikar, H., Aksu, B. T., Türkmen, T., Yılmaz, Y., (1998). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Tarih Kurumu Baskı Evi.

Peltekoğlu, Filiz, B. (2000). Halkla İlişkiler Nedir?, 2. Bası, İstanbul: Beta Yayınevi.

Top, S., (2009). Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Sürekli iyileştirme Anlayışı, 1. Bası, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Wright, D. (1998) “Halkla İlişkiler Uygulamacıları İçin Sürekli Eğitim”, Ipra-Uluslar Arası Halkla İlişkiler Derneği Altın Kitap-Sayı12, İstanbul: IPRA ve yazarlar.