ejnm_v01i1105

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ REKLAM KAMPANYALARINA ETKİSİ

Necla KÖSE

ÖZ

Teknolojinin bireylerin yaşantısında kapsadığı yer, gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bu durum, insanların yaşantısındaki önemi ile doğrudan ilgilidir. Özellikle tüketim açısından teknolojinin çok fazla değer taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Tüketim deyince ise ilk akla gelen unsurlardan biri insanları tüketmeye davet eden reklamlardır. Araştırmanın içeriğinde, günümüz tüketim kültüründe reklamların önemine ve yeni bir uygulama olan artırılmış gerçekliğin reklamlarda kullanımına yer verilmiştir. Modern hayatın vazgeçilmez unsuru olan tüketim ve reklam ilişkisi çerçevesinde yeni bir pazarlama dönemine geçildiğinin göstergesi olan artırılmış gerçeklik uygulaması, teknoloji çağında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu bağlamda halkla ilişkiler açısından reklamın tüketime olan katkısını incelemek ve reklamlarda artırılmış gerçeklik uygulamasının tüketim kültürüne yansımasını ve etkilerini araştırmak hedef edinilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte reklamlar da değişmeye başlamıştır. Reklam kampanyaları ve dijital reklam uygulamaları çeşitliliğini giderek artırmaktadır. Hedef kitlenin ilgisini çekmeye yönelik kurgulanan reklamlar, teknolojinin getirilerinden faydalanmaktadır. Her gün çeşitli yeniliklerle karşımıza çıkan ve her geçen gün daha fazla aşina olduğumuz artırılmış gerçeklik teknolojisi pek çok alanda yenilikler sunmakta ve sanal gerçekliği daha dokunulabilir, canlı hale getirmektedir. Teknolojik cihazların sunduğu deneyimi neredeyse beş duyuya hitap eden bir gerçekliğe dönüştüren artırılmış gerçeklik uygulamaları, pek çok alanda olduğu gibi yaratıcı pazarlama kampanyalarında da başarılı sonuçlar vermektedir. Markalar, artırılmış gerçeklik uygulamalarını kampanyalarına entegre ederek, hedef kitlelerin ilgisini çekmek ve farklı bir deneyim sunmak için bu teknolojiden faydalanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: teknoloji, dijital reklam, artırılmış gerçeklik uygulamaları, reklam kampanyaları, tüketim kültürü

 

EFFECTS ON THE ADVERTISING CAMPAIGN OF AUGMENTED REALITY APPLICATION

 

ABSTRACT

The place of technology in the lives of individuals increases day by day. This is directly related to the prevalence of people in their lives. Especially in terms of consumption, technology is an undeniable fact that it has a lot of value. In terms of consumption, one of the first things that comes to mind is the ads that invite people to consume. In the context of the research, the importance of advertisements in today’s consumer culture and the use of augmented reality as a new application in advertisements have been included. Augmented reality practice, an indicator of the transition to a new marketing era in the context of consumption and advertising, an indispensable element of modern life, is an important part of the technology age. In this context, it is aimed to investigate the contribution of publicity to the public in terms of publicity and to investigate the reflection and effects of augmented reality application in consumer culture. With the development of technology, advertising has also begun to change. In particular, advertising campaigns and digital advertising applications are increasingly diversifying. Ads tailored to attract the attention of the target audience benefit from the advent of technology. Augmented reality technology, which we face every day with various innovations and become more and more familiar with each day, offers many innovations in the field and makes virtual reality more tangible and vibrant. Augmented reality applications, which transform the experience of technological devices into a reality that appeals to almost five senses, are successful in creative marketing campaigns as well as in many other areas. Brands benefit from this technology by integrating augmented reality applications into their campaigns, attracting the attention of target groups and offering a different experience.

Keywords: technology, digital advertising, augmented reality applications, advertising campaigns, consumer culture

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Elden, M. (2013). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları.

Köroğlu, O. (2015). En Yaygın İiletişim Ortamında Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları.

Küçük, S., Yılmaz, R. M., & Göktaş, Y. (2014). İngilizce Öğreniminde Artırılmış Gerçeklik: Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Bilişsel Yük Düzeyleri. 393-404.

Öner, E. (2014). Reklam Kampanyalarında Dış Mekan Uygulamalarının Tüketiciye Etkisi. T.C. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Tülü, M., & Yılmaz, M. (2012). iPhone ile Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Alanında Kullanılması. Akademik Bilişim Konferans Bildirileri.

Yağlı, F. (2011). Tüketim Kültürü ve İdeolojinin Yeniden Üretildiği Bir Alan Olarak Halkla İlişkiler Yönetiminin Eleştirel Bir Değerlendirilmesi. T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.