ejnm_v01i1106

YENİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ

Eray TAŞ

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sosyal medyada nefret söyleminin boyutlarını incelemek ve yorumlamaktır. Nefret söyleminin ortaya çıkış süreci, etkileri ve cezai uygulamalarının nasıl yürütüldüğü, engelleme için neler yapılabileceği konusunda bilgilendirme amaçlanmaktadır. Nefret söylemi ve nefret suçları arasındaki bağlantıyı vurgulamak, birbirinden ayrı bu iki kavramın birbirine yakınlığını gözler önüne serilmektedir. Bu çalışmada öncelikle nefret söyleminin ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgiler verilmiş, daha sonra da ne gibi ortamlarda ve nasıl yayıldığı hakkında örnekler verilmektedir. Geçmişten günümüzde doğru ivme kazanan sosyal medya olgusu içinde nefret söyleminin yeri ve işleyişi hakkında örnekler sunulmuştur. Bu örneklerden yola çıkılarak nefret söyleminde etik anlayışın ve kuralların nasıl çiğnendiği anlatılmıştır. Etik anlayışın korunması için alınan önlemler ve cezai uygulamaların işleniş süreci okuyuculara sunulmuştur. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı sosyal medya kullanıcılarını biraz daha sağduyuya çağırarak etik kuralları göz ardı etmemeleri ve nefret söyleminin önüne geçilmesi için neler yapılması gerektiği aktarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: nefret, nefret söylemi, yeni medya, internet

 

THE HATE SPEECH IN NEW MEDIA

ABSTRACT

The main focus of this study is the evaluation and interpretation of hate speech in Turkish social media. This study tries to reveal the hate speech’s emergence process, consequences, disciplanary actions and to ways to reduce it. The emphasis of the similarity between hate speech and hate crime reveals the proximity of the relation between these 2 descriptions. This study starts with the investigation of emergence process and continues with investigating the places that hate spech is observed. The mechanism of how hate speech works is also explained in this sequence. The hate speech has evolved rapidly as time went by. Place and mechanism aspects are also investigated in a chronological order by using examples. The contradiction between ethics and morals with hate speech is also emphasized in this study. Ways to preserve ethics and morals are also explanied. The details of disciplanary actions are also included as well. With all this information included, social media useres were called to obey the rules of common sense in this study and not to ignore ethical behaviour in social media.

Keywords: hate, hate speech, new media, internet

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Ataman, Hakan. (2012) “Nefret Suçlarını Farklı Yaklaşımlar Çerçevesinde Ele almak: Etik, Sosyo Politik ve Bir İnsan Hakları Problemi olarak Nefret Suçları” Yasemin İnceoğlu (der), Nefret Söylemi ve Nefret Suçları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, (s.53)

Çınar, Mahmut. (2013). Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar. İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları. (Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi/ Tuğrul Çomu – Mutlu Binark),( s 201-210)

Ozulu, Sepil.(2014). Nefret Söyleminin Engellenmesinde Siyaset Kurumu: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C:4 S:7(15-29).

Vardal, Zeynep Burcu.(2015). Nefret Söylemi Ve Yeni Medya: Maltepe Üniversitesi · İletişim Fakültesi Dergisi.

Yengin, Deniz. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları.

Laughey, Dan. (2010) “Medya çalışmaları teoriler ve yaklaşımlar”. (Çev: Ali Toprak). İstanbul: Kalkedon yayınları, (s.157-165)

Crowley, D ve Heyer, P. (2007). İletişim Tarihi: Teknolji, Kültür, Toplum. (Çev: Berkay Ersöz). İstanbul: Phoenix Kitap.

http://manovich.net/index.php/about

http://manovich.net/index.php/projects/article-2003