ejnm_v01i1110

İÇ GÜVENLİK YASASI’NIN MEDYADA YER ALMA BİÇİMLERİNİN GÜNDEM BELİRLEME KURAMI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Meriç KILINÇ

ÖZ

Çalışmada öncelikle tarihten bu yana polis ve toplum ilişkisinde rollerin gelişimi incelenmiş ve iç güvenlik kavramının bugününe değinilmiştir. Ülkemizde polis yetkilerine önemli değişiklikler getiren iç güvenlik yasasının meclise geldiği süreçte medyada yer alan haberler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Demokrasi süreçlerinde halk desteği kazanılmasında medyanın rolü, Gündem Belirleme Kuramı çevresinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: iç güvenlik yasası, gündem belirleme kuramı, polis ve toplum, medya etkileri

 

AN EXAMINING ARROUND AGENDA SETTING THEORY ABOUT REPRESENTATION FORMATS OF INTERNAL SECURITY LAW

ABSRACT

In this study, firstly, it has been tried to explain how developed roles between police and community. Also, it has been mentioned on today’s situation of internal security. In Turkey, news on mass media during parliamentary process is subject of this study while new internal security law brings major changes on police law. The role of mass media for public support on democratic processes was discussed around Agenda Setting Theory.

Keywords: internal security law, agenda setting theory, police and community, effects of media

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Akit. (2015, 19 Şubat)

Atabek, Nejdet. ve Dağtaş, Erdal. (1998). Kamuoyu ve iletişim. Anadolu Üniversitesi Eğitim. Eskişehir: Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları.

Bektaş, Arsev. (1996). Kamuoyu, iletişim ve demokrasi. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

BirGün. (2015, 20 Şubat)

Bugün. (2015, 28 Mart)

Bocco, Riccardo. (2005). Palestinian public perceptions of security governance, summary report. http://www.dcaf.ch /mena/Palestinian_Perceptions.pdf adresinden alındı.

Cerrah, İbrahim. (2005). İç güvenlik sektörünün zihinsel modernizasyonu: iç güvenlik tehdit algılamasının ‘meşruiyeti’ ve sektörün demokratik gözetimi. Bildiri, Uluslararası Konferans, TESEV‐DCAF, Ankara.

Cumhuriyet. (2015, 18,19 Mart)

Eyüboğlu, E. (1999). İletişim-siyaset-iktidar-medya. Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar içinde (s. 43-55). İstanbul: Afa Yayıncılık.

Gezgin, Suat. (2002). Medyanın toplumsal işlevi ve kamuoyu oluşumu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 11-20.

Haspolat, Evren. (2011). Kapitalist devlet ve toplumsal polisliğin tarihi seyri: devlet-güvenlik ilişkisinde bir dönemlendirme denemesi. Praksis, (25), 151.

Hürriyet. (2015, 19 Şubat)

Özer, M. A. (2012). Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi Ve İç Güvenlik             Hizmetleri. Karadeniz Araştırmaları, 33(33), 147-180.

Police Foundation and the Policy Studies Institute. (2009). The Role and Responsibilities of the Police.

McQuail, Denis ve Windahl, Sven. (1997). Kitle iletişim modelleri (Çev. Konca Yumlu). Ankara: İmge Kitabevi.

Yüksel, Erkan. (2001). Medyanın gündem belirleme gücü. Konya: Çizgi Kitabevi.

Vural, Ali. Murat. (1999). Yerel basın ve kamuoyu. Yerel Basında Arayışlar ve Antakya Durağı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kışlalı, Ahmet. Taner. (1997). Siyaset bilimi (2. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Severin, Werner J. ve Tankard, James W. (1994). İletişim kuramları (Çev. Ali Atıf Bir ve N. Serdar Sever). Eskişehir: Kibele Sanat Merkezi.

Yeni Şafak. (2015, 19 Şubat)