ejnm_v01i2102

EVALUATING THE DIGITAL MUSEUMS IN TURKEY VIA CONTENT ANALYSIS

Taner KIZILHAN

ABSTRACT

In the 20. Century, with the effect of the digital revolution and Information Society, museums have fundamentally changed both formally and structurally, and thanks to the network technologies the virtual museum has occurred. Turkey, as a candidate member of Information Society, has been struggling to adapt to these changes in economical, social and cultural senses. Whereat the government is trying to keep pace with the cultural changes in information society by implementing the “Virtual Museum” applications, which are important information sources in digital era. Within this framework, in this study, the virtual museums which were applied by the Turkish Ministry of Culture have been examined via content analysis. The results showed that, these applications are still insufficient in many ways.

Keywords: virtual museum, digital museum, museums in turkey, information age, content analysis

 

TÜRKİYE’DEKİ SANAL MÜZELERİN İÇERİK ANALİZİ TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

20. yüzyılda, sayısal devrimin ve Bilgi Toplumu’nun etkisiyle, müzeler hem biçimsel olarak hem de yapısal olarak köklü bir değişim geçirdi ve ağ teknolojileri sayesinde sanal müzeler ortaya çıktı. Bilgi Toplumu’na ayak uydurmaya olan Türkiye, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bu toplumsal yapılanmanın getirdiği değişikliklere uyum sağlamaya çalışmaktadır. Türkiye hükümeti de, bu bağlamda, sayısal çağda önemli bilgi kaynakları olan “Sanal Müze” uygulamalarını hayata geçirerek Bilgi Toplumu’ndaki kültürel değişimlere ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından kurulmuş olan sanal müzeler yapılan içerik analiziyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu uygulamaların pek çok açıdan hâlâ yetersiz olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: sanal müze, sayısal müze, Türkiye’deki müzeler, bilgi çağı, içerik analizi

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Allan, D. (2010). Andre Malraux, the art museum, and the digital musee imaginaire. http://home.netspeed.com.au/derek.allan/musee%20imaginaire.htm (Erişim Tarihi: 21.11.2016)

Atagök, T. ve Özcan, O. (2001). Virtual museums in Turkey. Museum International, 53(1), 42-45.

Hoptman, Glen H. (1992). The virtual museum and related epistemological concerns. (Ed. Edward Barrett) Sociomedia. Multimedia, Hypermedia and the Social Construction of Knowledge. Cambridge, Mass.: MIT-Press, 1992. 141-159

Huhtamo, E. (2002). On the origins of virtual museum. Nobel Symposium on Virtual Museums and Public Understanding of Science and Culture. May 26-29, 2002, Stockholm, Sweden.

Lewis, D.G. (2016). History of museums. https://global.britannica.com/topic/history-of-museums-398827 (Reached at: 10. 11.2016).

Murphy, L.B. (2004). The definition of the museum. International Council of Museums News, No:2.

Schweibenz, W. (2004). The development of virtual museums. International Council of Museums News, No:2.

Soren, B. J. (2004). Research on ‘quality’ in online experience for museum users. http://www.chin.gc.ca/English/Digital_Content/Research_Quality/index.html (Reached at: 07. 12.2016).

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanal Müzeler http://www.kultur.gov.tr/TR,96600/muzeler.html (Reached at:12.11.2016).

Ulusoy, K. (2010). Open education students’ perspectives on using virtual museums application in teaching history subjects. Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 11(4).

Veltman, K. H. (2001). Developments in virtual museums.                      http://www.mmi.unimaas.nlpeopleVeltmanveltmanarticles2001%20Developments%2 0in%20Virtual%20Museums.pdf (Reached at: 12. 09.2016).