ejnm_v01i2105

SOSYAL MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ BAĞLAMINDA INSTAGRAM’IN İNCELENMESİ

Seda Akagün YOZKAT

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, sosyal medyada etkin isimlerin yaptıkları paylaşımların, tüketicilerin satın alma kararlarına nasıl etki ettiğini araştırmaktır. Bu çalışmada yeni medya kuramı çerçevesinde öncelikle Web 2.0 olgusu incelenmiştir, ardından sosyal medyanın tanımı ve hayatımızdaki artan etkileri etki kuramı dahilinde incelemeye alınmıştır. Tarihsel olarak tüketicilerin perakende satın alma davranışları ve karar verme mekanizmaları incelendikten sonra, sosyal medyanın bu alışkanlıkları nasıl değiştirdiği ve bu etkilenmenin farklı jenerasyonlarda nasıl farklılıklar gösterdiği irdelenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de sosyal medyayı etkin olarak kullanan kişilerden örneklem alarak, bu etkin kişilerin yaptığı paylaşımların tüketicileri nasıl doğrudan etkilediği ve perakende şirketlerinin bu etkin isimleri nasıl kullandıkları bu çalışmada yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: sosyal medya, web 2.0, pazarlama, satın alma, Instagram

 

AN INSTAGRAM STUDY IN THE CONTEXT OF ECONOMY POLITICS OF SOCIAL MEDIA

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the active social media influencers affect consumers’ purchasing decisions with their posts. Firstly, in the framework of new media theory, Web 2.0 concept is examined then the definition of social media and the increasing effects in our lives are examined. After examining consumer buying behaviors and decision making mechanisms before social media era, how social media changes these habits and how these influences differ in different generations have been addressed. By taking a close look at two social media influencers who use social media actively in the world and in Turkey, how the sharing of these active people directly affect the consumers and how the retail companies use these effective names for their own purpose have been studied.

Keywords: social media, web 2.0, marketing, purchasing, Instagram

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Adorno, Theodor W. (1991). The Culture Industry. Londra: Routledge Classics.

Aziz, Aysel. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

Erdoğan, İrfan ve Korkmaz Alemdar. (2005). Öteki Kuram. Ankara: Erk Yayınevi.

Fuchs, Christian. (2014). Social Media A Critical Introduction. Londra: Sage Publications.

Geray, Haluk. (2004). İletişim Alanından Örneklerle Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Laughey, Dan. (2010). Medya Çalışmaları. İstanbul: Kalkedon Yayınevi.

Mattelart, Armand ve Michele. (2016). İletişim Kuramları Tarihi. İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Timisi, Nilüfer. (2016). Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. İstanbul: Kalkedon Yayınevi.

Yaylagül, Levent. (2016). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot Yayınevi.

Yengin, Deniz. (2015). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları.

Yüksel, Erkan vd., (2013). İletişim Kuramları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Url1. https://www.instagram.com/evachen212/

Url2. https://www.instagram.com/buseterim/