ejnm_v01i2106

60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN SOSYAL AĞLARDA YER ALMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ

Şenay Demet ŞENTÜRK

ÖZ

Sosyal ağlar, bireylere fikir ve sunumlarını paylaşacakları ortamlar hazırlayan, paylaşmanın ve münazaranın iç içe geçtiği sanal bir platform sunmaktadır. Bu platform,  toplulukları birleştirmesi ve aralarındaki iletişimi ve etkileşimi arttırması yönünden önem teşkil etmektedir. İlgili literatüre bakıldığında anlaşıldığı üzere insanlar, bu  oluşturulmuş ortamda her geçen gün daha çok yer almakta, reel gereksinimlerini dahi burada karşılama çabası içinde olmaktadır. Bazen oluşturulan bu sanal dünyayla, var olan yaşamları arasındaki ince çizginin bile kaybolduğu görülebilmektedir. Sonuçta bu kendi yarattıkları sanal dünyalarında yeni dostluklar edinme, onlarla bazı paylaşımlarda bulunma; kimi zaman bu sanal ortamlardan birileriyle hayatlarını birleştirme gibi mühim kararlar verebilmektedirler. Başlangıçta gençlerin arasında kullanım bakımından daha hızlı bir yükseliş gösteren sosyal ağların, zaman geçtikçe 60 yaş ve üstü kişilerin de yaşamında büyük oranda yer aldığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın ilk kısmında çalışmaya dair taranan alanyazın yardımıyla, sosyal ağların tanımına, içeriğine ve etkilerine ilişkin bilgi verilecek, daha sonrasında bir anket çalışması ile  facebook örneklemi üzerinden 60 yaş üstü bireylerin sosyal ağlara dair alışanlık ve tutumları analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler:  kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, çevrimiçi topluluklar, sosyal medya, Facebook

 

SOCIAL NETWORKING MOTIVATIONS OF ABOVE 60 YEARS OLD INDIVIDUALS: SAMPLE OF FACEBOOK

ABSTRACT

Social networks offer a virtual platform in which people create and share ideas and presentations. This platform is very important by means of connecting communities and improving the communication between them. As can be seen from the relevant literature, people spend more time on this crafted environment and they even tend to fulfill their real needs on social media. It can be seen that the thin line between this virtual world and people’s existing lives had disappeared in some situations. After all, people make some momentous decisions such as forming new relationships, sharing time with them and sometimes getting married with people they met on social social network. At first, it was more common among young persons to use social network but recently it is also popular among the elders. Wıth the help of the literature existing in the first part this research, you will be informed about the definition, context and the impacs of social networks; later, a survey study will clarify the habits and attitudes of social networking of over 60 aged people will be analyzed with the facebook samplement

Keywords: uses and satisfaction approach, online communities, social media, Facebook

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Aksit, B.T. (1992). “Medikal Arastırmalarda Etik Sorunlar”, Türk Tabipler Birligi Saglık Kongresi. 8–11 Mart 1992. Shareton Oteli. Ankara, s.103-126

Arpacı, F. (2005). Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık, Türkiye İşçi Emekliler Derneği Eğitimi. Ankara: Kültür Yayınları, s.15.

Ayhan, B. & Balcı, Ş. (2009). Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması. BiligTürk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. 48, s.13-40.

Baran S ve Dennis D (1995) Mass Communication Theory, Wadsworth Publishing, Belmont CA, s.217.

Boyd, D. & Ellıson, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, s. 210-230.

Chamberlain M A (1994) New Technologies in Health Communication, American Behavioral Scientist (38) s.271–284.

Carlson N (2011) Facebook Has More Than 600 Million Users, Goldman Tells Clients,s.291-297.http://www.businessinsider.com, erişim tarihi:19.03.2017

Dimbleby R ve Burton G (1998) More Than Words: An Introduction To Communication, 3th Edition, Routledge, Newyork, s.177.

Dutton W H, Rogers E M ve Jun S H (1987) Diffusion and social impacts of personal

computers, Communication Research, (14), 219-250.

Ellison N B, Steinfield C ve Lampe C (2007) The Benefits of Facebook ‘‘Friends:’’ Social

Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites Journal of Computer-

Mediated Communication 12,s.1143–1168.

Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (2005). Öteki kuram: kitle iletişim kuram ve araştırmalarının tarihsel ve eleştirel bir değerlendirmesi, Erk Yayıncılık, Ankara, s.780-812.

Fiske J (1996) John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev: S. İrvan, Ankara, Ark Yayınları, 1996, s.194.

Fiske, John (2013) İletişim Çalışmalarına Giriş, çev.: Süleyman İrvan. Ankara: Pharmakon

Yayınevi, s.273.

Güngör, N (2013) İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, . Ankara, s. 122-124.

Güngör N,(2016) İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar,2016:333-334).Siyasal Kitap Yayınevi, Ankara, s. 332-333.

İlhan T (2013) Orta yetişkinlik döneminde psikososyal ve bilişsel gelişim. Yetişkinlik ve yaşlılık gelişimi ve psikolojisi içinde, 2. baskı (Eds H Bacanlı ve ŞI Terzi), Açılım,İstanbul,s. 241-274.

Joinson, A. N. (2008). Looking at, looking up or keeping up with people?: Motives and use of facebook. CHI ’08:Proceeding of the twenty-sixth annual SIGCHI conference on Human factors in computing systems, New York, NY, USA, s. 1027-1036.

Katz, E., M. Gurevich ve H. Hass (1973) “On the Use of the Mass Media for Important

Things,” American Sociological Review 38, s. 164-181.

Koçak, N. G. (2012). Bireylerin sosyal medya kullanım davranışlarının ve motivasyonlarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir’de bir uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, s.4-6.

Köseoğlu, Ö. (2012). Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesiİletişim Fakültesi Dergisi. 7, s.58-81

Littlejohn S W ve Foss K A (2009) Encyclopedia of Communication Theory, SAGE Publications Inc, USA,s.65.

Muntinga, D.G.; Moorman, M. Ve Smıth, E.G. (2011). Exploring motivations for brand-related social media use InternationalJournal of Advertising, 30, s.13-46

Mcquail D ve Windahl S (2005) Kitle İletişim Çalışmalarında İletişim Modelleri, Konca

Yumlu (çev.) İmge Kitabevi Yayıncılık, Ankara, s.169.

Onur, B. (2006). Gelişim Psikolojisi-Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. 7. Basım. Ankara: İmge, s.174.

Özkan Y, Purutçuoğlu, E. (2010). “Yaşlılıkta Teknolojik Yeniliklerin Kabulünü Etkileyen Sosyalizasyon Süreci”, Aile ve Toplum, s.40-42

Perse E M ve Dunn D G (1998) The Utility of Home Computers And Media Use: Implications of Multimedia And Connectivity, Journal of Broadcasting& Electronic Media v.42 no4 (Fall), s.435-56.

Riva G ve Galimberti C (1998) Computer-Mediated Communication: Identity and Social Interaction in an Electronic Environment,Journal of Genetic, Social and General Psychology Monographs, 124, s.434-464.

Rheıngold, H. (2000). Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Cambridge: MIT Press, s.169-174. (Erişim Tarihi: 12.04.2017)

Royal C (2009) What Do People Do Online? Implications For the Future of Media, the UT

International Symposium in Online Journalism

Ruggiero T E (2000) Uses and Gratifications Theory in the 21st Century, Mass Communication Society, 3(1), s.3-37.

Sarı, İ. (2015). “Yaşlı Bireylerde Sosyal Medya Kullanımı”. 8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, s.388-393.

Severın, W.J. Ve Tankard, J.W. (1994). İletişim kuramları: kökenleri, yöntemleri ve kitle iletişim araçlarında kullanımları. (Çev:A.A.Bir ve N.S.Sever). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay., s.474, 492-493.

Shao, G. (2009). Understanding the appeal of user-generated media: a uses and gratification perspective. Internet Research, 19 , s.7-25

Sheldon, P. (2008). Student favorite: Facebook and motives for its use. Southwestern Mass Communication Journal, Spring, s.39-53.

Singer J B (1998) Online Journalists: Foundations For Research into Their Changing Roles, Journal of Computer-Mediated Communication, 4(1), s.10.

Timisi, N. (2005). Sanallığın Gerçekliği İnternetin Kimlik ve Topluluk Alanlarına Girişi, İnternet, Toplum, Kültür (Ed: B.Kılıçbay ve M. Binark). Ankara: Epos Yayınları, s.193.

Toprak, A, Yıldırım A, Aygül E, Binark M; Börekçi S, Çomu T. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “görülüyorum öyleyse varım”, İstanbul: Kalkedon Yayınları, s.44-55.

TUİK.(2014). İstatistiklerle Yaşlılar, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara, s.87.

TUİK.(2015). Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 adresinden 20.04.2017

W.J. Ve Tankard, J.W. (1994). İletişim kuramları: kökenleri, yöntemleri ve kitle iletişim araçlarında kullanımları. (Çev: A.A.Bir ve N.S.Sever). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

Wenger, E. (2004). Knowledge management is a doughnut: shaping your knowledge strategy through communities of practice. Ivey Business Journal, s.1-8.

W.J. Ve Tankard, J.W. (1994). İletişim kuramları: kökenleri, yöntemleri ve kitle iletişim araçlarında kullanımları. (Çev: A.A.Bir ve N.S. Sever). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

Yaylagül (2015). Kitle İletişim Kuramları, Egemen ve eleştirel Yaklaşımlar, Dipnot Yayınları, Ankara-,s.14-15,70-75.

Yengin D (2015). Sosyal Medya Araştırmaları, Toplum ve İnsan Dizisi 16, Paloma Yayınevi, İstanbul, s.213-217.

(2016) http://teknoyo.com/facebook-kullanici-sayisi-2016-yili-ucuncu-ceyrekte-1-8-milyara-cikti/).Url 1. http://mediaconvergence.org