ejnm_v01i2109

KİTAP TÜKETİMİNİN DİJİTALLEŞMESİ BAĞLAMINDA TÜKETİM DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Elif Tuba TEZCAN

 

ÖZ

Küreselleşmenin etkisiyle teknolojik gelişmelerdeki yenilikler ve bunun sonucu olarak yaşanan dijitalleşme geleneksel olandan giderek kopmaktadır. Yoğun rekabet ortamında değişen pazarlama kanalları tüketiciyi farklı arayışlara itmiştir. Bu bağlamda tüketicinin satın alma davranışı değişmiş dijitale kaymıştır. İnternet kullanımının özellikle mobil telefonların hayatımıza girmesiyle yaygınlaşması tüketicinin farkındalığını arttırmıştır. Bir çok alanda kullanılan dijitalleşme farklı uygulamalarla tüketim alanında da kendinden söz ettirmektedir. İsteklerini ertelemeyen tüketici için bir nimet olarak görülen,internetten alış veriş yapabilme olanağı, dijital yaşam tarzını benimseyen tüketici için hızlı ve kolay ulaşılabilirliği nedeniyle tercih edilme olasılığını arttırmaktadır. 7/24 internetten alış veriş yapabilme olanağı sağlamasıyla, günümüzde zaman sorunu yaşayan tüketiciyi böylelikle elinde tutabilecektir. Geleneksel olarak kitap evlerinden yapılan kitap alışverişi zaman içerisinde kolay ulaşım, zaman tasarrufu ve ekonomik olması nedeniyle sanal ortama taşınmış ve internet ortamında pazarlama olarak adlandırılan türün yaygınlaşmasını arttırmıştır. Bir kaç tıkla alışverişini tamamlayabilen tüketici,dijitalde de olsa tüketmenin hazzına ulaşmıştır. Günümüzde pazarlama ve teknolojinin iç içe geçtiği düşünülürse, daha etkin bir şekilde tüketici ile iletişim kurma çabası kaçınılmazdır Bu çalışmada tüketim ekseninde kitap satın alma davranışının yeniliklerin yayılımı modeli kapsamında dijital boyuttaki tüketim davranışı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: tüketim toplumu, dijitalleşme, dijital tüketim, satın alma davranışı, İdefix

 

THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF BOOK CONSUMPTION AN INVESTIGATION ON CONSUMPTION BEHAVIOR

ABSTRACT

Innovations in technological developments with the impact of globalization, and the resulting digitization as a result, are gradually breaking away from the traditional. In a highly competitive environment, changing marketing channels have driven consumers to different pursuits. The widespread use of the Internet, especially by the introduction of mobile phones into my life, has increased the consumer’s awareness. Digitization, which is used in many areas, is also mentioned in the field of consumption with different applications. The possibility of shopping on the internet, which is seen as a blessing for the consumer who does not postpone their requests, increases the likelihood of being preferred because of the fast and easy accessibility of the consumer who embraces the digital lifestyle. 7/24 With the ability to make purchases from the internet today, Traditionally book shopping made from book houses has been moved to virtual auction because of easy transportation, time saving and economical time, and it has increased the spread of what is called marketing in the internet environment. Consumers who can complete shopping with few clicks have reached the pleasure of consuming in digital. It is inevitable to communicate with the consumer more effectively if marketing and technology are thought to be intertwined today. In this study, the digital aspect of book buying behavior on the axis of consumption has been examined.

Keywords: consumption, society, digitalization, digital consumption, buying behavior, İdefix

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Aydoğan, F. (2005). Medya ve Tüketim Kültürü ÜzerineEleştirel Bir Analiz. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Cop, R., & Oyan, D. (2010). Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin,İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama. Niğde Ünv. İİBF Dergisi, 98-115.

Demir, K. (2006, Yaz). Rogers’ın Yeniliğin Yayılması Teorisi ve İnternetten Ders Kaydı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 369.

Elden, M. (2015). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları.

e-ticaret port. (2017, Mart 27). e-ticaret port: https://www.eticaretport.com/eticaret-nedir-faydalari-nelerdir–s1865.html adresinden alınmıştır

eticaret.com. (2017, Mart 27.03.2017). eticaret.com: https://www.eticaret.com/e-ticaret-sozlugu/e-ticaret-nedir/ adresinden alınmıştır

Güngör, N. (2013). İletişim Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. (2015, 06.03.2017 Pazartesi). http://www.tuik.gov.tr: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 adresinden alınmıştır

Kadıoğlu, Z. K. (2014). Tüketim İletişimi Süreçler, Algılar ve Tüketici. İstanbul: Pales Yayıncılık.

Karahasan, F. (2012). Taşlar Yerinden Oynarken Dijital Pazarlamanın Kuralları . İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

Url1. (2017, Mayıs (http://mis.sadievrenseker.com, 19.03.2017).). URL1. URL1: URL1 adresinden alınmıştır

Url2. (2017, Mayıs Çarşamba). http://slideplayer.biz.tr. http://slideplayer.biz.tr: http://slideplayer.biz.tr adresinden alınmıştır

Url3. (2017, Nisan Salı). http://blog.yigith.com/everett-rogers-dan-yeniliklerin-yayilmasi-kurami/. http://blog.yigith.com/everett-rogers-dan-yeniliklerin-yayilmasi-kurami/ adresinden alınmıştır

Url4. (2017, Mart Pazar). https://teddykw2.files.wordpress.com, s.164, 19.03.2017). https://teddykw2.files.wordpress.com, s.164, 19.03.2017): Url1 adresinden alınmıştır