ejnm_v01i3101

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİM GÜCÜ

Çağla CEYHAN

ÖZ
Çalışmanın amacı, son yıllarda kullanım alanlarını genişleten sosyal medyayı ele alarak toplum üzerindeki tüketim gücünü belirlemek. Çalışma kapsamında sosyal medya ve tüketicilerin hedef kitlesi ortaya konmaktadır. Ağ uygulamalarında gerçekleştirilen alışverişlerin insanlar üzerindeki etkisi, sosyal medyanın nasıl yönlendirdiği tespit edilmektedir. Bulgulara ulaşabilmek için ise “gittigidiyor” örnekleminden yola çıkılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, tüketim, dijital tüketim

 

THE CONSUMPTION POWER OF SOCIAL MEDIA

ABSTRACT

The aim of the study is to determine the power of consumption on society by considering social media, which has expanded its usage areas in recent years. Within the scope of the study, the target mass of social media and consumers is revealed. The impact of shopping on network applications is determined by how social media is influencing people. In order to reach the finds, as a  sample of “gittigidiyor”.

Keywords: Social media, consumption, digital consumption

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Baudrillard, Jean. Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2002.

Bell, D., Valentine, G., Consuming Geographies: We Are What We Eat. Routledge, London, 1997.

Borgmann, A., Reflections And Reviews: The Moral Complexion Of Consumption, Journal Of Consumer Research 26 (4), s. 418, 2000.

Cesur, S., Tüketiciler Açısından Serbest Zaman Faaliyetleri Ve Alışveriş Merkezleri, Tüketici Yazıları (II), 2010.

Cop, R., & Oyan, D. (2010). Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama. Niğde Ünv. İİBF Dergisi, s.98-115

Erkmen, T., Yüksel, C., A., Tüketicilerin Alışveriş Davranış Biçimleri İle Demografik Ve Sosyo-Kültürel Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, ss.689, 2008.

Karahasan, F. Taşlar Yerinden Oynarken Dijital Pazarlamanın Kuralları, Doğan Egmont Yayıncılık, s, 222-223, İstanbul 2012

Tuncer, D., Pazarlama, Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, ss.42, 1994.

Ünsalver, B., Ö., Alışverişkolik Tüketirken Tüketen Takıntı, Timaş Yayınları, s.19, İstanbul 2011.

Whatmore, S., Thorne, L., Nourishing Networks: Alternative Geographies Of Food, ss. 287-304, 1997.

Wilk, R., Consuming Morality, Journal Of Consumer Culture 1 (2), ss. 246, 2001.

Yengin, D. İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, 2017.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kredi_kart%C4%B1

https://tr.wikipedia.org/wiki/GittiGidiyor