ejnm_v01i3102

SANAL DÜNYADA SANAL DÖNÜŞÜM

Laman İSMAYILZADA

 

ÖZ

Günümüzde internet kullanımının geniş yayılması büyük bir etkileşim alanının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Her geçen gün internet, sosyal ağlar hayatımıza daha çok dahil oluyor ki, bu da farklı bir dünyanın-sanal dünyanın ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Sanal bir dünyanın ortaya çıkması sanal vatandaşların da oluşumunu gerektirir. Sanal olan bir dünyada farklı kimliklerin oluşumu, farklı kimliklere dönüşüm kaçınılmazdır. Araştırmamızın amacı sanal dünyada kimlik oluşumunun incelenmesi, bu sürecin açıklanmasıdır. Sanal dünya ve kimlik dönüşümü kavramları incelenerek bu dönüşüm sürecinin sebep ve özellikleri açıklanacaktır. Sanal ve gerçek dünya arasındakı farkı açıklayabilmek için Black Mirror (Siyah ayna) dizisinin Be Right Back (Hemen Dön) adlı bölümü incelenecektir. Dizide gerçek ve sanal arasındaki farklar açıklanacaktır ve bu farklılıkların sebepleri belirtilecektir.

Anahtar kelimeler: Internet, sosyal medya, kimlik, etkileşim

 

VIRTUAL TRANSFORMATION IN THE VIRTUAL WORLD

ABSTRACT

Today, the widespread use of the internet has led to the creation of a large field of interaction. With each passing day, the internet, social networks are becoming more and more involved in our lives, which has allowed for the creation of a different world – the virtual world. The trick of a virtual world is that it’s a virtual citizen. In a virtual world, the formation of different identities, conversion to different identities is inevitable. The study of identity formation in the virtual world of our research is the announcement of this process. The concepts of virtual world and identity transformation will be examined and the reasons and features of this transformation process will be explained. The concepts of virtual world and identity transformation will be examined and the reasons and features of this transformation process will be explained. To explain the difference between the virtual world and the real world, the Black Mirror series’ Be Right Back section will be examined. The differences between the real and the virtual will be explained and the reasons for these differences will be indicated.

Keywords: Internet, social media, identity, interaction

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Avcıoğlu Gürcan, (2011) “Yapısal kimlikten seçimlik kimliğe; kimliğin medya aracılığıyla yeniden üretimi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 8, sayı:2

Bailey, Cameron (2001). “Virtual Skin: Articulating Race in Cyberspace.” Reading Digital Culture. David Trend (der.) içinde. Oxford: Blackwell: 335-336.

Baudrillard Jean, Şeytana Satılan Ruh, Doğubatı Yayınları

Baudrillard Jean, (2002)”Violence of the Virtualand İntegral Reality”.Ubishops.ca erişim tarihi Mart 2013

Başaran, T. (2007). Soğuk Savaş Sonrası Bilim Kurgu Sinemasında Distopik Sistemler Ve Kontrol Mekanizmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Burdea, G. & Coiffet, P. (2003). Virtual Reality Technology. John Wiley & Sons

Bostan Basbaros (2007)., Sanal gerçeklikte etkileşim, doktora tezi,MArmara Universitesi Sosyal Bilimler enstüsü

Debord, Guy (2006). Gösteri Toplumu. Ayşen Ekmekçi, Okşan Taşkent (Çev.), (2. Baskı). İstanbul: Ayrıntı.

Deleuze Gilles (2014) Felix Guattari , What is philosophy, Columbia Üniversitesi.

Gibson, W. (1984). Neuromancer. İstanbul:Altıkırkbeş basın yayın

Geray, H. (1995) Küreselleşme ve Masaüstü Sömürgecilik: Yeni Dünya Düzeninde İletişimAğları,  Mürekkep , 3 (4), Ankara, 33-46.

Goffman, E., (2004) Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Metis Yayınları, 29,.

Foucault, M (1984). “Of other Space”. Foucault. İnfi erişim tarihi: Kasım 2013

Marx, K. (1844/1993) 1844 El Yazmaları, Çev: Kenan Somer, Ankara: Sol.

McQuail, D., Windahl, S., (2010). İletişim Modelleri, İmge Kitabevi Yayınları.

Özdemir Z.(2015), “Sosyal medyada kimlik inşasında yeni akım: Özçekim kullanımı”.Maltpe universitesi İletişim fakültesi dergisi, 2(1). 112-131

Özer Nurı Paşa (2011), Gazete Haberlerinde Manipülasyon: 28 Şubat Örneği, yüksek lisans tezi, Konya

Wellman, B. ve Wortley, S. (1990). Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support. American Journal of Sociology.

Tajfel, H. ve Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worschel ve W. G. Austin (Eds.), Psychology of intergroup relations. Chicago: Nelson-Hall.

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 433-460.

Yengin, D.(2015). Yeni medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin yayınları.