ejnm_v01i3103

THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATIONS EDUCATION AND MEDIA SECTOR IN THE PERIOD OF MEDIA TRAINING

Özden CANKAYA

Aysun KÖKTENER

 

ABSTRACT

The aim of this study is to examine and interpret the relationships between communications education and media sector in the period of media colleges. The relationships are discussed under four main titles such as “Participation of Press Sector Professionals in the Communications Education, Opportunities and conditions for students to have training in the media sector in that period, ‘Schooled vs. self-educated’ debates which were very intensive in that period, Chances and opportunities for those who study communications to find a job in the media sector”.

Keywords: communication, communication education, media sector,


İLETİŞİM EĞİTİMİ SÜRECİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ VE MEDYA SEKTÖRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, iletişim eğitimi sürecisinde iletişim eğitimi ve medya sektörü arasındaki ilişkileri incelemek ve yorumlamaktır. Bu ilişkiler; “ İletişim eğitiminde basın sektöründeki profesyonellerin katılımı, İletişim eğitimine sahip öğrencilerin medya sektöründeki fırsatları ve durumları, Bu süreçte yoğun olan “okullu- alaylı” tartışmaları ve İletişim eğitimi almışların medya sektöründe iş bulmadaki şansları ve fırsatları” gibi dört ana başlık altında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: iletişim, iletişim eğitimi, medya sektörü

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Arık, B. ve Bayram, F. (2011) “İletişim Eğitimi ve İletişim Akademisyenleri: Veriler Işığında Genel Bir Değerlendirme”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S.15: 81-98

Altun, A. (1995) Türkiye’de Gazetecilik ve Gazeteciler, Ankara, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları

Özkanal, B. ve Özgür, A.Z. (2017) “Türkiye’de Yükseköğretimde Açık ve Uzaktan Öğrenme Yöntemi İle İletişim Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler” Selçuk İletişim Dergisi, 9 (4): 5-24

Öztürk, S. (2011) “İletişim Eğitiminin Hedefi: Yeni Bir Entellektüel Yaratmak” Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S.15:145-156

Şeker, M. ve Şeker, T. (2011) “İletişim Eğitiminde Temel Sorunlar ve Açmazlar”

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S.15:99-118

Tokgöz, O. (2003) Türkiye’de İletişim Eğitimi: Elli Yıllık Bir Geçmişin Değerlendirilmesi, Kültür ve İletişim, 6 (2) 7-32

Topuz, H. (2003) II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi

The Interview with Abdürrahim Sönmez, 20 September 2012.

The Interview with Ahmet Abakay, 30 September 2012.

The Interview with Alp Birol, 25 September 2012.

The Interview with Recep Yaşar, 03 October 2012.