ejnm_v01i3104

GÖÇ HAREKETLERİ VE MEDYADA GÖÇMEN HABERLERİ

Olcay UÇAK

 

ÖZ

Günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen göç sorunu ve ona bağlı olarak gelişen insan ticareti suçu acilen önlem alınması gereken bir sorundur. Bu sorun, aynı zamanda uluslararası boyutta kurulacak işbirliğiyle çözüm bekleyen bir konudur. Türkiye’nin göçmen politikası konusunda uyum ve harmonizasyon görüşlerini içeren araştırmaların medyada doğru metinlerle duyurulması önemlidir. Ancak araştırmalara göre, popüler medya tarafından mülteci ve sığınmacıların ulusal birlik için tehdit oluşturduğu mesajları verilmektedir. Bazı haberlerde ise medya, sığınmacıların devletlerarası ilişkilerde çeşitli zorluklara neden olduğu ve ekonomik göçmenlerin yerli vatandaşların işlerini aldığı mesajlarını vermektedir. Medya ayrıca düzensiz göçmenlerin terörist olduklarını ve sınırları yasa dışı yollarla geçerek devlet güvenliğini hiçe saydıklarını öne sürmektedir. Bu çalışma ilk olarak toplumsal göç sorununun önemini vurgulamayı ve Türkiye’nin medya üzerinden bakış açısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Makale, ayrıca göçmenlerin uyum çalışmalarına uluslararası çözümler bulabilmek için medyanın toplumsal sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Bu amaçla, yeni medya haber metinleri söylem analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İncelenen haber metinleri ile göçmenler konusunun hükümet politikalarını ve politikacıların geleceğini belirleyebilecek kadar önemli bir soruna dönüştüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göç Hareketleri, Göçmen, Mülteci, Sığınmacı, Geçici Korunma, Entegrasyon

 

IMMIGRATION MOVEMENT AND MIGRANT NEWS IN MEDIA

ABSTRACT

Immigration problem and resulting human trafficking crime has become today’s one of the most important problems and precautions against these problems must be taken immediately. International cooperation is required to deal with this problem. It is important that research which states Turkey’s harmonization and integration opinions on migrant politics are published with suitable articles; however, according to the research popular media spreads the message that refugees and asylum seekers are a threat to the national unity. In some news, media states that asylum seekers create various problems with international relations and economic immigrants take the jobs of the local people. In addition to that media claims that irregular migrants are terrorists who cross the borders illegally and disregard the national security. Primary goal of this study is to highlight the importance of widespread migration problem and Turkey’s point of view through media. This paper also reminds the social responsibility of media to find international solutions to migrants’ integration problem. Using discourse analysis, new media news articles were examined for this purpose. From studied articles it was discovered that migration topic has become a problem so severe that it can change the course of the governmental politics and the careers of politicians.

Keywords: Immigration Movement, Migrant, Refugee, Asylum Seeker, Temporary Protection, Integration

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Akçapar, Ş.Köşer (2012). “Uluslar arası Göç alanında Güvenlik Algılamaları ve Göçün İnsani Boyutu”. Der. ÖNER I.G., Öner Ş.A., (2012), Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul, İletişim Yayınları, 563-575.

Aziz, Aysel (2015). Siyasal İletişim, Ankara, Nobel Yayınları.

Aziz, Aysel (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara, Nobel Yayınları.

Bettss, A.(2008). “Global Migration Governance”, GEG Working Paper 2008/43.

Cantle Raporu (2000). “Community Cohesion:A Report of the IndependentReview Team Chaired by Ted Cantle”, Londra, Home Office.

Castles, S. and M. J. Miller (1993). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Guilford Press.

De Genova, N. (2010), “The Deportation Regime: Sove reignty, Space and the Fredom and Movement”. N.De Genova ve N. Peutz (der.). The Deportation Regime: Sovereignty, Space and the Fredom and Movement (s.33-69). Durham, North Carolina: Duke University Press.

Dijk,V. (1998). “Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları, Medya, İktidar, İdeoloji, Çev.M.Küçük, Ankara, Ark Yayınları, 271-328).

Grillo,R. (2005). “Blaclash Against Diversity? Identity and Cultural Politics in European Cities”, COMPAS Working Paper, Oxford.

Gümüş, Nilgün, T.(2016). Hürriyet Gazetesi.

Ghosh, B.(2005a) “Managing Migration: Interstate Cooperation at the Global Level is the Emergence of a New Paradigm of Partnership Around the Corner?, The Report on Interstate Cooperation Migration, Berne Intitative Studies; Geneva:IOM Publications, s.111-135.

Etzioni,A. (2004).”Diversity within Unity”, Prospect Magazine 96.

Harvey, D.,(2007), The Limits to Capital, Londra: Verso.

Harrell-Bonda, B. (1986). ImposingAid: Emergency Assistance to Refugees, Oxford: Oxford University Press.

Hazan,J.C. (2012). “Geçmişten Geleceğe Zorunlu Göç: Mülteciler ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler” 183-197. Der. ÖNER I.G., Öner Ş.A., (2012), Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul, İletişim Yayınları.

İç İşleri Bakanlığı Göç idaresi (2014). http://www.goc.gov.tr/Main/ 2016

Joly, D.(1996). Haven or Hell? Asylum Policies end Refugees in Europe, Houndsmill.MacMillan Press.

Kalın, Ayşe, (2012), Açık, Döner, Mühürlü Kapılar: 20. Yüzyılda Batı/Doğu Ekseninde Emek Göçünün Seyri, Der. ÖNER I.G., Öner Ş.A., (2012), Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul, İletişim Yayınları.

Karyotis,G. (2007). “Europen Migration Policy in the Aftermath of September 11: The Security –migration nexus”, Innovation, 20819: s.1-17.

Kirişçi, K.(2003). “Turkey: A Transformation from Emigration to Immigration” http://www.migrationinformation.org/feture/display.cfm?ID=176

Massey, Douglas S., Joaquin Arango, Groeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, Edward Taylor (1993), “Theories of International Migration: A review and Appraisal”, Population and Development Review, 19 (3): s.431-466.

Mertus,J. (2002). “The State and the Post –Cold War Refugee Regime:New Models, New Questions”, International Journal of Refugee Law, 10(3):s.321-348.

Newland, K.(2005). “The Governance of ınternational Migration: Mechanisms, Processes and Institutions”, Paper Prepared fort he Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration: http://www.gcim.org

Öner, I.G., Öner, Ş.A. (2012), Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul, İletişim Yayınları.

Öymen, Onur(2016). Hürriyet Gazetesi.

Sassen, S.,(1988), The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow, Cambridge: Cambridge University Press.

Stivachtis, Y. (2008). “International Migrations and Politics Identity and Security “, Journal of Humanities and Social, 2(1):s.1-24.

Şirin, N.A.(2012). “Çabalar Sonuç Verecek mi? Avrupa Birliği’nin Ortak Bir Göç ve Sığınma Politikası Oluşturma Girişimleri”. Der. ÖNER I.G., Öner Ş.A., (2012), Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul, İletişim Yayınları, 539-561.

Topçuoğlu, Reyhan A.,(2012). Düzensiz Göç: Küreselleşemede Kısıtlanan İnsan Hareketliliği, Der. Öner, I.G., Öner Ş.A., (2012), Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul, İletişim Yayınları.

Unutulmaz, K. Onur, (2012). “Gündemdeki Kavram Göçmen Entegrasyonu, Avrupa’daki Gelişimi ve Britanya Örneği”, Der. Öner I.G., Öner Ş.A., (2012), Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul, İletişim Yayınları, 135-159.

Yakut, B. (2010) TAAD, Cilt:1, Yıl:1, Sayı:3.

www.goc.gov.tr/files/files/goc_kanun.pdf / 03.06.2016

http://tr.euronews.com/2016/03/24/ab-turkiye-multeci-krizi-anlasmasi-yururlukte 03.06.2016

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160322_gocmen_anlasma_telegraph 03.06.2016

www.un.desa.2010

http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm 2009

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockTotal_2015.xlsx (12.02.2017)

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml (12.02.2017)