ejnm_v01i3105

YEREL BASIN’DA KENT YAŞAM GAZETESİ VE ATAKÖY GAZETELERİNİN İNCELENMESİ

Onur DİNÇER

 

ÖZ

Yerel basın yayımlandığı yörede, bireylerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olarak, bireyler arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini sağlamak ve yerel düzeydeki kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla varlığını sürdürmektedir. Bunu yaparken de bir yandan yerel yönetimleri bir ölçüde denetleyerek, eleştirerek kamu görevi yapmaktadır. Yerel basın, gelişen teknolojiye ayak uydurarak tarihsel süreç içerisinde ayakta durmayı başarmıştır. Gelişen teknolojiye ayak uyduran yerel basın, internet gazeteciliğini kullanarak haber içeriklerini zenginleştirip ulusal düzeyde kamuoyuna sesini duyurabilmiştir. Yerel basın gelişen matbaa teknolojisine de ayak uydurmuş, baskı sistemlerini değiştirmiş, tiraj sayılarını artırmış ve sayfa sayılarında artış olmuştur. Yapacağım bu çalışmada makale konusuna dair 1999 ve 2013 tarihlerinde çıkan yerel basının durumu incelenmiştir. Çalışmada ki amaç, tarihsel süreçlerde önemli bir görev üstlenen yerel basının günümüzde geldiği noktaya dikkat çekmektir. Bu çalışma, arşiv taraması, metin analizi ve literatür taraması yöntemiyle yapılmış olup Mart 1999- Mart 2013 tarihlerinde yayımlanmış olan Ataköy Gazetesi ve Kent Yaşam Gazetesi incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: yerel basın, yerel yönetim, kamuoyu, Ataköy Gazetesi, Kent Yaşam Gazetesi

 

EXAMINING TWO LOCAL NEWSPAPERS OF ATAKÖY NEWSPAPERS AND YAŞAM NEWSPAPERS

 

ABSTRACT

The local press that concentrates on solving various problems of individuals in local areas, is continuing its existence in order to enhance the relationship between the members of society, and contribute to the formation of the public opinion at local level. With doing this, it inherently monitors and controls the local governance. It is deemed a noble task because it also criticizes the local governance. The local press has adapted to technological advances and this enabled the local press to enrich its content and it has survived being disappeared. Thanks to online journalism, local press have been able to reach millions of people at national level. Besides, the local press have started to use new printing technologies and this have resulted in that local newspapers have increased their circulation and they have been able to increase their number of pages that were limited before shifting to new printing technologies. In this study, the state of the local press in 1999 and 2013 are examined and the main purpose of the study is pointing out the historical evolution of the local press and which roles the local press plays today. This study was carried out by methods such as literature review, archival scanning, and text analysis, and finally “Ataköy Gazetesi” (newspaper) and “Kent Yaşam” (newspaper) which were published between March 1999 and March 2013 were examined in order to elaborate the subject.

Keywords: the local press, local governance, public opinion, Ataköy Newspaper, Kent Yaşam Newspaper

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Atabek, N. (2005). Tarihsel Süreçte Türkiye’de Yerel Basın ve Yerel Yönetimler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 23, 63-74.

Basın Kanunu, (http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5187.html, 10.09.2013 Erişim Tarihi: 07.03.2015).

Girgin, Atilla (2001), Türk Basın Tarihinde lokal Gazetecilik, İstanbul: İnkılap Kitapevi

Girgin, A. (2009). Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul: Der Yayınevi

Girgin, A. (1997). Türkiye’deki Yerel Basının Gelişmesi. İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

Güreli, N. (2004). Şu Bizim Medya. İstanbul: Bas-Haş

Millet, Selma; lokal Basınımız, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Dergisi, üç Temmuz 1993, s.77

Ünal, Ş. (1996). Yerel Basının Sorunları. Yeni Türkiye Dergisi Medya Özel Sayısı, II (12), 1068-1072.

Vural, M.A. (2007). İşlev, Önem ve Misyonlarıyla Yerel Basın ve Eskişehir Örnekleminden Elde Edilen Bulgular. Sedat Gezgin (Ed). Türkiye’de Yerel Basın İçinde (s: 337-356). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.