ejnm_v02i1102

AMERİKAN SİNEMASINDA DÖNEMSEL KAHRAMANIN İNŞASI: BİR ELEŞTİREL TEMSİL ANALİZİ ÇALIŞMASI

Mustafa C. SADAKAOĞLU

ÖZ

Bu çalışmada, seksenli yıllardan itibaren onar yıllık döneme ayrılmış Amerikan ordu liderliği ve kahraman imgesini ele alan toplam altı sinema filminin (temsil) karşılıklı eleştirel temsil analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Seçilen yüksek bütçeli ana akım temsillerin analizleri eşzamanlı gösterime girme kıstasları ile dönemin popüler kültürüne olan katkıları dikkate alınarak ikili değerlendirme ve üç bölümde tamamlanmıştır. İkili değerlendirmeyle ele alınan temsiller aracılığıyla Amerikan sinemasında yüceltilen dönemsel kahraman imgesiyle dönemin askeri ve politik ihtiyaçları bütünlük içinde irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültür endüstrisi, sinema, kahraman, politika, askeri-endüstriyel kompleks.

 

CONSTRUCTION OF PERIODICAL HERO IN AMERICAN CINEMA: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS

ABSTRACT

In this study, it was aimed to carry out mutual critical representation analyzes of six cinema films dealing with the American military leadership anda hero image, which have been decennized since the eighties. This study has three part. Analysis of the selected high budget mainstream representatives was based on the simultaneous demonstration criteria and political needs have been tried to be examined in an integrated manner with the periodical hero image which was exalted in American cinema.

Keywords: Culture industry, cinema, hero, politics, military-industrial complex (MIC).        

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Adorno, Theodor W, “Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi”, İstanbul, Çeviren: Nihat Ünler, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, İletişim Yayınları, 9.Baskı, 2014.

Adorno, Theodor W, “Eleştiri, Toplum Üstüne Yazılar”, İstanbul, Çeviren: Yılmaz Öner, Belge Yayınları, 1990.

Adorno, Theodor W./Horkheımer, Max, “Aydınlanmanın Diyalektiği”, Çeviren: Nihat Ülner/Elif Öztarhan Karadoğan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2016.

Adorno, Theodor W, “Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken”, Çeviren: Bülent O. Doğan, Cogito, Sayı: 36, 2003 Yaz.

Best, Steven; Douglas Kellner, “Postmodern Teori”, Çeviren: Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları,2016.

Bruce Berkowitz, “The New Face of War”, New York: The Free Press, 2003.

Jay, Martin, “Diyalektik İmgelem” , Çeviren: Ünsal Oskay, İstanbul, Ara Yayınevi, 1989.

Jennifer Lees-Marshment, “Political Marketing Principles and Applications” New York, Routledge, 2009.

Kellner, Douglas, “The Persian Gulf Tv War”, Boulder-Colorado, Westview Press, 1992, p. 10.

Kellner, Douglas/Ryan, Michael, “Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası” Çeviren: Elif Özsayar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları,1997.

Kellner, Douglas, “ Sinema Savaşları”, Çeviren: Gürol Koca, İstanbul, Metis Yayınları, 2013.

Kracauer, Sıegfrıed. “From Calıgarı To Hitler”, Princeton, Princeton Unıversıty Press, 2004.

Mills, C. Wright, “Kitle Toplumu-İktidar Seçkinleri”, Çeviren: Ünsal Oskay, Bilgi Yayınları, Ankara, 1974.

Müller, Jürgen, “Best Movies Of The 80’s” Hamburg, Taschen Gmbh, 2002.

Ingram, David, “Critical Theory and Philosophy”, St. Paul-Minnesota Paragon House, 1990.

Rigel, Nurdoğan, “Medya Ninnileri”, Der Yayınları, İstanbul, 1993.

Robb, David L, “Operation Hollywood” , Amherst-New York, Prometheus Books, 2004.

Sander, Oral, “Siyasi Tarih”, İstanbul, İmge Yayınevi, 1998.

Suid Lawrence H, “Guts and Glory: the Making of the American Military Image in Film”, Lexington, University of Kentucky Press, 2002.

Valantin, Jean-Michael; “Hollywood Pentagon ve Washington”, Çeviren: Ömer Faruk Turan, İstanbul, Babıâli Yayıncılık, 2006.

http://www.americanrhetoric.com/speeches/dwightdeisenhowerfarewell.html. (Erişim Tarihi: Eylül 2017).

http://www.nytimes.com/2001/09/17/us/after-attacks-white-house-bush-warns-wrathful-shadowy-inventive-war.html 

(Erişim Tarihi: Eylül 2017).

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010916-2.html

(Erişim Tarihi: Ekim 2017)