ejnm_v02i1103

ŞİDDET İÇERİKLİ DİZİLERİN POPÜLERİTE SEBEPLERİ

Nur Emine KOÇ

ÖZ     

Şiddet unsurunun ekranlarda kullanımı yalnızca günümüzde değil, televizyon tarihinden beri var olan ve süre gelen medyatik bir özellik niteliğindedir. İnsanlar farklı kültür ve eğitim seviyelerinde de olsalar şiddet, aslında aşırılık içeren her şey, televizyonda izleyicinin dikkatini çekmiştir. Televizyonda yayınlanan dizilerin birçoğunda şiddet unsuru, gerek izleyicinin tepkisini ve beğenisi çekmek, gerekse diğer ülkelere o dizileri daha kolay satmak için kullanılmaktadır. Bu çalışmada şiddet öğesinin televizyon izleyicilerini hangi yönlerden etkilediği, şiddetin özellikle yabancı dizilerde kullanım sebepleri araştırılacaktır. Araştırmada, George Gerbner’in “Kültürel Göstergeler Projesi”’nin “Mesaj Sistem ve Çözümleri” bileşenlerinden ve “Mutlu Şiddet Kuramı”’ndan faydalanılacaktır. “Mesaj Sistem Çözümlemesi”, Dexter 5. Sezon (2010), Spartacus Blood and Sand 1. Sezon (2010) ve The Walking Dead 1. Sezon (2011) bölümleri üzerine gerçekleştirilecektir. Bu diziler, hem şiddet içerik dozajları açısından, hem de tüm dünyada izlenme oranı olarak yüksek olan dizilerdir. Dizilerin sadece bir sezonlarının alınmasının sebebi, araştırmada kuram ve modelinden yararlanılan George Gerbner’in de kısıtlı tercihlerde bulunmasıdır. CNBC- e ve TNT, yabancı diziler veren kanallar arasında en çok izlenen televizyon kanalları ve aynı kanalların resmi internet siteleri, popüler ve sık kullanılan yabancı dizi izleme siteleri olduklarından seçilmişlerdir. Bu çalışmada öncelikle literatür araştırması, mesaj sistem çözümlemesi ve kalitatif/ nitel veri toplama yöntemi kullanılacaktır. ( Fokus Çalışma Grubu ). Araştırma evresinde şiddet unsurunun kullanıldığı yabancı dizilerin, izleyiciyi etkiyip etkilemediği ve bunun izleyiciye nasıl yansıdığı üzerine çalışılmıştır. Bu amaçla da Amerikan menşeli yabancı dizilerden şiddet içerikli örnekler seçilip, şiddetin dizilerde nasıl kullanıldığı incelenmek ve izleyiciye etkileri saptanmak için örneklem oluşturulan orta statüdeki sosyo- kültürel özellikteki izleyiciler ile odak grup görüşmeler yapılmıştır. Televizyonun izleyicilerin dünya algılamaları ve sosyal gerçeklik kavramlaştırmaları üzerindeki rolü şiddet özelinde ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Televizyon, Amerikan Menşeli Yabancı Diziler, Gençlik, Mutlu Şiddet

 

THE REASONS FOR THE VIOLENCE POPULARITY IN TV SERIALS

ABSTRACT

The factors of violence, used on TV, have characteristic of a mediatic feature not only in our days but also throughout history of television. Although people are in the various educational and cultural level, violence, actually everything contains extremism, attracts the attention of audiences. Factors of the violence, featured in lot of TV serials are used either for getting reaction and drawing interest of audience or for selling these TV serials to other countries easily. In this study, factors of the violence is being researched. in what aspects influence the audience and the reasons why violence is especially used in American TV serials In this research, George Gerbner’s “Cultural Indicators Project”’, “Method and Analyses of Message” components and “Happy Violence Theory” are analysed. “Analysis of Message System” is practised via Dexter 5. Season (2010), Spartacus Blood and Sand 1. Season (2010) and The Walking Dead 1. Season (2011). These TV serials have highest ratings in the world from the point of violence dosage. The reason why these TV serials’ only one seasons are analysed is because George Gerbner also used limited suggestions for his resaerch on his theory and modal. CNBC- e and TNT are chosen to be the channel examples due to the fact that these channels are broadcasting American serials; furthermore, these channels are popular and frequently watched ones and their web sites are used by a lot of foreign audiences. In this work, primarily literature research, message system analysis, qualitative data collection method are used (Focus Group). During the research, factors of violence in American serials were studied whether affective on audience or not and how they have influenced audiences.. Throught the research, the effectiveness of the audiences by these serials is examined. For this reason, American oriented serial films are chosen as examples so as to analyse how violence is used and how much it effects the real lives of the audiences. The focus group interviews are done according to these standarts by the middle class socio- cultural audiences. In this survey, Role of Television on audience’s world perception and conceptualisation of social reality is put forward in the context of violence.

Keywords: Violence, Television, American Origin Foreign Series, Youth, Happy Violence

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Balaban, A.(2002).Televizyon Çocuk Programlarının Kalite Kriterlerine İlişkin Olarak Okul Öncesi Kurumlarına Devam Eden Çocukların Anne- Babalarının Görüşleri, Marmara Üni., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,46.

Başal, H.A.(1999). 3-6 Yaş Çocukların Günlük Yaşamlarında “Televizyon” ve “Televizyon” ile İlgili Ana- Baba Görüşleri, İletişim Ortamlarında Çocuk Birey Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eskişehir 13/15 Nisan 1999, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1172, İletişim Fakültesi Yayın No: 35, 215-241.

Berkowitz, Leonard.(1990). On the Formation and Regulation of Anger and Aggression: A Cognitive –Neoassociationistic Analysis. American Psychologist. Vol. 45(4), Apr, 494-503.

Bulgu, N.(1995). Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Yapıya Olumsuz Etkileri- Sapma Davranışları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara,25.

Çöğün, M.(1997) Ekrandaki Şiddet Görüntülerinin Çocuk Üzerindeki Kötü Etkileri, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Entitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.76.

Douglass, D.(1995). T.V. Violence and the Child. New York: Russel Sage Foundation, 1977 Media Violence, AAP Committee on Communications, in Pediatrics, Vol. 95, No. 6. June. http://ccp.ucla.edu/Webreport95/history .htm , 3-10.

Freud, Sigmund. Çev. James Rowland. (2010) Civilization and Its Discontents: (paperback) USA: Martino Publishing: Mansfield Centre.201-205.

Gerbner, George. (2002).On Content Analysis and Critical Research in Mass Communication. Against Mainstream, ed. By Michael Morgan, New York, Peter Lang.61-78.

Gerbner, George ve Lary Gross (1976). Living with Television: The Violence Profile”, Journal of Communication, 26(2).173-199.

Gerbner, George.(2000). Telling All the Stories (collected essays) NewYork: Peter Lang Publishing, inc. In press, out in August.125- 128.

Gerbner, George. (1998)Violence and Terror in the Media: An Annotated Bibliography. With Nancy Signorieli. Westport, CT: Greenwood Press.152.

Gerbner’s General Model (2004). http://cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/, 8 Ocak.

Kalin, C., Television, Violence, and Children, Media Literacy Review, Erişim Adresi:http://interact.uoregon.edu/MediaLit/mlr/readings/articles/kalin.html 09.04.2004.

Kebapçı, A.R.(2001) Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Şiddet Olgusu, Marmara Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.38-43.

Kocadaş, B.(2002) Görsel Medya ve Şiddet Kültürü (Ortaöğretim Çağı Gençliğinin Şiddet Eğiliminde Görsel Medyanın Etkisi), İnönü Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Malatya.116- 122.

Lometti, E. Guy (1995). “The Measurement of Televised Violence”, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 39(2).292-5.

Lorenz, Konrad. On Aggression. Austria: Methven Publishing. 1966 (in Eng), s. 140.

Morgan, Michael (1983). “Symbolic Victimization and Real World Fear”, Human Communication Research, 9.146-57.

Önür, N.(1999). Kentlileşme Sürecinde Kitle İletişim Araçları ve Çocuk İlişkileri, İletişim Ortamlarında Çocuk Birey Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eskişehir 13/15 Nisan 1999, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1172, İletişim Fakültesi Yayın No: 35.149-165.

Sayın, Ö.(1999). Aile Ortamında Televizyonun Çocuğun Toplumsallaştırılmasındaki Tek Yönlü Belirleyiciliği, İletişim Ortamlarında Çocuk Birey Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eskişehir 13/15 Nisan, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1172, İletişim Fakültesi Yayın No: 35.167-183.

Sweet, D., Singh, R. (1994). “TV Viewing and Parental Guidance.” Education Consumer Guide. Erişim Adresi: http://inet.ed.gov/pubs/OR/Consumer/tv.html. Erişim Tarihi: 04.04.2004.12-16.