ejnm_v02i2103

KARNAVALESK KURAMI VE INSTAGRAM ORTAMINA YANSIMALARI

 

Ece UYGUN

Deniz AKBULUT

ÖZ

Enformasyon teknolojisi devrimi, özgürlükçülüğün yükselişi ve devletçiliğin ekonomik krize girmesi gibi 1970 yıllarında birbirinden bağımsız süreçlerin bir araya gelmesi ile Yeni Dünya şekillenmeye başlamıştır. Bu süreçlerin sonunda ise ağ toplumu düzeninin temeli atılmıştır. Zamansal ve uzamsal farklılıkların yok olması ile beraber “Gerçek Sanallık” denilen yeni bir kültür doğmuştur (Castells, 2008: 486). Geleneksel medya araçlarının yeni medya araçlarına evrilmekte olduğu bu süreci anlamak analitik bir gözlem ile mümkün olabilmektedir. Teknoloji, toplumların ihtiyaçları bazında kendini yenilemekte ve denetim halinde toplumu yeniden inşa edebilecek gücü elinde bulundurmaktadır. Bireyin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan iletişimin gerçekleşebilmesi aşamasında bu yeni toplum düzeni birçok alternatif iletişim kanalı yaratabilmektedir. Diğer bir tanım ile elektronik ağlar yaşamımızın omurgasını oluşturmaktadır. Kültürlerin oluşması ve toplumsal yakınlaşmaların özünde insanların iletişim halinde kalmaları en büyük etkendir. Sosyal bilimlerde iletişim çalışmaları incelendiğinde tüm alanlar ile ilişkisi olduğu ve bu alanların birbirleri ile ilintili olduğu gözlemlenmektedir. Günümüz yeni medya ortamını Orta Çağ dönemine ait edebi eserlerdeki davranış ve insan ilişkileri bağlamında ele alabilmek mümkündür. Çünkü dönemsel bir akış ve yenilenme olsa da insanın bulunduğu ve yaşamın devamlılığı kapsamında iletişim ve beraberinde getirdiği etkileşim her zaman yerini korumuştur. İletişimsiz düşünülemeyen bir dünyada birey her dönem bu ihtiyacı karşılayabilmek için çeşitli oluşumlar içine girmiştir. Bu adımlardan biri olan karnaval düzeni ve içerisinde barındırdığı özellikler yeni medya iletişim araçları aracılığıyla gerçekleşen iletişim şekilleri ile benzerlik gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada Rus Dil Bilimci Mihail Bahtin’in karnaval ortamına özgü elde ettiği sonuçlar perspektifinden günümüz yeni medya uygulamalarından biri olan Instagram uygulaması incelenmektedir. Elde edilen bulgular sonucunda Mihail Bahtin’in söz ettiği özelliklerin birebir yansımalarının Instagram uygulamasında karşılıkları bulunduğu gözlemlenmiştir. Orta Çağ karnaval ortamına özgü olan tepetaklak dünya, grotesk, pazar yeri dili gibi kurama temel olan özelliklerin günümüz popüler kültür ortamında da karşılıkları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.

 Anahtar kelimeler: iletişim, karnavalesk, Mihail Bahtin, yeni medya

 

 

THE REFLECTION OF KARNAVALESK THEORY AND INSTAGRAM


ABSTRACT
In the 1970s, such as the revolution of information technology, the libertarianism and the economic crushing of stateism, the new world began to form with the coming together of independent processes. As a result of this coexistence, the basis of network social order has been laid. With the disappearance of temporal and spatial differences, a new culture has been passed. Real Sanity. This process of evolving traditional media tools into new media tools is possible with an analytical observation. Technology has the power to rebuild itself on the basis of the needs of the societies and to rebuild society in the event of supervision. This new society can create many alternative communication channels as soon as the necessary communication can be realized so that the individual can rescue his life. In other words, electronic networks are the backbone of our lives. At the core of the formation of cultures and social rapprochements, people have the greatest influence on communication. When communication studies are examined within social sciences, it is observed that they are related to all fields and are related to each other. It is possible to discuss today’s new media environment in the context of the behavior and human relations in the literary works of the Middle Ages. Because, even though there is a periodical flow and renewal, the communication and the interaction that the person has and the continuity of life always maintain their place. In an unconventional world, the individual has entered into various forms in order to meet this need every time. It is observed that one of these steps is the carnival layout and the features it contains are similar to the forms of communication realized through new media communication tools. In this study, Instagram which is one of today’s new media applications is examined from the perspective of results obtained by Russian Language Scientist Mikhail Bahtin peculiar to carnival environment. As a result of the findings obtained, it is observed that there are provisions in the Instagram application of the mirror images of the properties mentioned by Mikhail Bahtin. The properties that are fundamental to the establishment of the Middle Ages such as the upwelling world, the grotesque, the marketplace language are analyzed in the popular culture environment with the content analysis method.

Keywords: communication, karnavalesk, Mihail Bahtin, new media

 

TAM METİN

PDF

 

KAYNAKLAR

Aydoğan, F., (2009), Eleştirel Perspektiften Yeni Medya, Marmara İletişim Dergisi, Cilt: 15, İstanbul.
Aziz, A., (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayınları, İstanbul.
Bahtin, M., (2001), Karnavaldan Romana. Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Bahtin, M., (2004), Dosteyevski Poetikasının Sorunları, Metis Yayınları, İstanbul.
Bahtin, M., (2005), Rabelais ve Dünyası. (Çev.) Çiçek Öztek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Baldını , M,. (2000), İletişim Tarihi. Çev. Gül Batuş, Avcıol Basımevi, İstanbul.
Borges, L., (1995). Yolları Çatallanan Bahçe, İletişim Yayınları, İstanbul.
Bozkurt, V,. (2000), ‘’Gözetim Toplumu ve İnternet’’, Birikim Dergisi, Sayı: 136.
Brandist, C., (2011), Bakhtin Ve Çevresi, Doğu Batı Yayınları, İstanbul.

Castells, M., (2008), Bin Yılın Sonu, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Castells, M., (2010), The Rise of Network Society. 2nd. Ed.With a New Preface. United Kingdom: Wiley-Blackwell Publishers.
Castells, M.,(2004). “An Introduction to the Information Age” The Information Society Reader, Editör: Frank Webster, Routledge, Londra.
Fıske, J., (2014), İletişim Çalışmalarına Giriş, Pharmakon Yayınevi, Ankara.

Goffman, E., (2009). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Metis Yayınları, Ankara.
Güngör, N., (2011), İletişim Kuramlar Ve Yaklaşımları, Siyasal Kitabevi, İstanbul.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2017, TUİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028, (Erişim Tarihi 15.03.2018).
Kıpçak, N., ‘’ Yeni Karnaval Olarak Yeni Medya: Karnavalesk Nitelikleri İle Twitter’’ Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, 2016.
Manovıch, L., (2001), The Language of New Media, Cambridge: The MIT Press.
McLuhan, M.,(2007), Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul .
Neuman, L.,(2016), Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Yayın Odası, Ankara.

Sosyalmedya.co, http://sosyalmedya.co/instagram/ (Erişim Tarihi 15.03.2018).
Yaylagül, L., (2015), Kitle İletişim Kuramları, Egemen Ve Eleştirel Yaklaşımlar, Dipnot Yayınları, İstanbul.