ejnm_v01i1107

ARAMA MOTORU SONUÇLARI GÜVENİLİRLİĞİNİN ANALİZİ: GOOGLE ÖRNEĞİ

Seda Akagün YOZKAT

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Google arama motorunda yapılan aramaların sonucunda ilk sayfalarda çıkan sonuçların güvenilirliğini araştırmaktır. Çalışmada öncelikle arama motorlarının tanımı, tarihçesi, ortaya çıkış nedenleri ve işlevleri açıklanmıştır. Ardından Google’ın tarihçesi ve rakip arama motorlarından farklılıkları irdelenmiştir. Google’un arama algoritmasındaki gelişim, sitelerin endekslemeye nasıl ve ne sıklıkta dahil oldukları, nasıl güncellemeler yapıldığı üzerinde durulduktan sonra arama kutusuna yazılan kelimelerin seçimlerinin arama sonuçlarına nasıl etki ettiği ortaya konulmuştur. “Güvenilir sonuç” kavramı kısaca irdelendikten hemen sonra Halkla İlişkiler bağlamında örnek olarak seçilen anahtar kelimelerin Google’da ne tür sonuçlar getirdiği ve bu sonuçların ne kadar güvenilir olduğu konusu analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Google, arama motoru, web, SEO, güvenilirlik

 

AN ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF SEARCH ENGINE RESULTS: A GOOGLE STUDY

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the reliability of the search results listed on the first page of Google search engine. In the study, the definition of search engines, their history, the reasons for their existence and their functions are explained. After Google’s brief history, the differences between Google and the competitive search engines are examined. In the Google’s search algorithm, how search results are influenced by the selection of words in the search box, how and when sites are indexed and how often they are included have been explained. After a short definition of the concept “reliable result” a few keywords in the context of Public Relations are selected to actually search on Google to analyze the reliability of Google search results.

Keywords: Google, search engine, web, SEO, reliability

 

TAM METİN

PDF

KAYNAKLAR

Erdoğan, İrfan ve Korkmaz Alemdar. (2005). Öteki Kuram. Erk Yayınevi.

Fuchs, Christian. (2014). Social Media A Critical Introduction. Sage Publications.

Geray, Haluk. (2004). İletişim Alanından Örneklerle Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Siyasal Kitabevi

Laughey, Dan.(2010). Medya Çalışmaları. Kalkedon Yayınevi.

Mattelart, Armand ve Michele.(2016). İletişim Kuramları Tarihi. İletişim Yayıncılık.

Schmidt, Eric.(2015). How Google Works. Hodder Paperback.

Yaylagül, Levent.(2016). Kitle İletişim Kuramları. Dipnot Yayınevi.

Yengin, Deniz.(2015). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. Derin Yayınları.

Yüksel, Erkan vd., (2013). İletişim Kuramları. Anadolu Üniversitesi Yayınları.